ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU. .pdf .xlsx

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja 2019.g. do 30. lipnja 2019.g.

.pdf

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava  programima i/ili projektima udruga u 2020. godini. .pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu  s trogodišnjim financijskim učincima. .pdf

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava gradskom društvu Crvenog križa - Ivanić Grad. .pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 37. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije za razdoblje 2020.-2021.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2019.g. 

.pdf

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.           

.pdf              

Stranica 9 od 52