Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 37. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije za razdoblje 2020.-2021.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2019.g. 

.pdf

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.           

.pdf              

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/19) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Kloštar Ivanić za 2019.godinu.

.pdf                               

Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja  nogometnim stadionima i igralištima.

.pdf

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( Narodne novine broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je izmjenu i dopunu Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj.

.pdf

Stranica 9 od 51