Temeljem članka 21.  stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), a uz prethodnu suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić izdanu od  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-02/18-07/16, URBROJ:238/1-18-02/4-18-2, od 10. srpnja 2018. godine) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je  Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod PBZ d.d.

.pdf

 Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“.

.pdf

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju čl. 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je  Odluku o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju raspisanog javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta“ po Odluci Općinskog načelnika od 14.06.2018. godine, te članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici održanoj dana 11.07.2018. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti "Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta".                               

.pdf

Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana  11.07.2018. godine donijelo je Odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf               

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 11.07.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Stranica 11 od 43