Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 –pročišćeni tekst i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf

Na osnovi članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12,147/14 i 36/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18 ),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.

.pdf                                                        

Na osnovi članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst i 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15), Odluke o komunalnom doprinosu  (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana  18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

.pdf

Na temelju stavka 2. članka 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 93/13 i 73/17), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i članka 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13. i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

.pdf

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Statut Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je zaključak o prodaji nekretnina u trgovačkom društvu Ivakop d.o.o.

.pdf

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2016. g.

.pdf

Stranica 11 od 41