Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana komisije za pritužbe i žalbe.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju članova odbora za financije i proračun.

.pdf

Temeljem članka 117. st. 5.  Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13, 152/14. 99/15. 52/16. 16/17. i 130/17.),  i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) razmatrajući prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kloštar Ivanić, temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/750, Urbroj: 525-07/1804-18-2 od 17. rujna 2018. godine i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – javnog uvida u vremenu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019.godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18. i 115/18.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.), članka 11. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je ODLUKU O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),  članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), te članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o Izvješću Mandatne komisije.

.pdf

Temeljem članka 76.  st. 7  Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.

.pdf

Stranica 11 od 52