općinaOpćina Kloštar Ivanić

Školska 22
10312 Kloštar Ivanić

MB: 02741202
OIB: 18133797436

Tel:   01 / 2892 341
Fax: 01 / 2892 450
 

Predstavničko tijelo i izvršna vlast

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, dok je općinski načelnik izvršna vlast u općini. Općinskog načelnika izabire se neposredno na općinskim izborima.

Statut općine

Statut općine je dokument kojim se podrobno uređuje status i ustrojstvo općine: status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza.

Proračun

Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga predstavničko tijelo (općinsko vijeće).