Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 11.06.2024. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanu teksta javnog natječaja za prodaju,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Izvješću o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2023. godinu i  donošenje zaključka

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 06.05.2024. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

1. Aktualni sat

 

2. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj –

    prosinac 2023. godine i donošenje Zaključka,

    izvjestitelj: općinski načelnik

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

     a) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2023. g.,

    b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.

        g.,

    d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023.

        g.,

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. g. i

    g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. g.

    h) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

        pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2023. godinu,

    i) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

    j) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

        izvjestitelj: općinski načelnik

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

    a) I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2024. g.,

    b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2024. g.,

    c) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,

     d) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u

        2024. godini,

     e) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i

         projekcije za 2025. i 2026. g., 

     f) I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za

        2024. godinu,

        predlagatelj: općinski načelnik

5.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma

      o sufinanciranju nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu

      medicinu Zagrebačke županije Ispostava Ivanić-Grad,

      predlagatelj: općinski načelnik

6.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar

      Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.,

      predlagatelj: općinski načelnik

7.   Rasprava o prijedlogu izmjena Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

      Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

8.   Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine

      Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima,

      načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik   

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka/izmjene Ugovora

      između Gradske knjižnice Ivanić-Grad i Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

11. Rasprava o prijedlogu Odluke o donošenju Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za

      razdoblje od 2023. do 2030. godine,

      predlagatelj: općinski načelnik

12. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih kandidatura i donošenje Odluke o izboru članova

      Savjeta mladih,

      izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje,

13. Razno

                                                                                

   Javnost rada Općinskog vijeća:

 

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).


Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.                                                                                

Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država,  održati će se dana 29.04.2024. g.

( PONEDJELJAK ) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

 

D n e v n i    r e d:

 

 

 1. Rasprava o raspisivanju natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i donošenje Zaključka,
 2. Razno.

Sjednica Odbora za financije i proračun  održati će se dana 29.04.2024. g.  (PONEDJELJAK) u 18:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj –prosinac 2023. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

               Kloštar Ivanić za 2023. g.,

           b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

               Kloštar Ivanić u 2023. g.,

           c) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za       

               2023. g.,

          d) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za

              2023. g.,

          e) Izvješću o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g.,

          f) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. g. i

          g) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. g.

          h) Izvješću o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

              pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

              poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

              Ivanić za 2023. godinu,

          i) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

             izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

          j) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

             izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar

Ivanić za 2024. g.,

 1. I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

      Kloštar Ivanić u 2024. g.,

 1. I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,
 2. I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,
 3. I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. g., 
 4. I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu,

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Ispostava Ivanić-Grad,
 2.  Rasprava o prijedlogu Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka/izmjene Ugovora između Gradske knjižnice Ivanić-Grad i Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Razno.

Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova  održati će se dana 29.04.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 16:00 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

 

                                                  D n e v n i    r e d:

1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2023. g.,

    b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    c) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

    d) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

    a)  I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. g.,

    b)  I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g.,

3. Rasprava o prijedlogu ogranka Matice Hrvatske Kloštar Ivanić za imenovanje Trga Matice

    Hrvatske i donošenje Zaključka,

4. Rasprava o Pismu namjere EKO-FLOR PLUS d.o.o. za rekonstrukciju ceste i donošenje

    Zaključka,

5. Razno.

Sastanak Socijalnog vijeća  održati će se dana 25.04.2024.g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                        D n e v n i    r e d:

 

 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini i donošenje Zaključka;
 3. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 4. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i utvrđivanje prijedloga za isplatu;
 5. Razno

Sastanak Fonda za poljoprivredu,  održati će se dana 24.04.2024. g. (SRIJEDA) s početkom u 16:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.  g.. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom  pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka
 3. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2024.  g. i donošenje Zaključka,
 4. Razno.

Sastanak Komisije za izbor i imenovanje održati će se dana 12.04.2024. g. (petak) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

 

                                                               D n e v n i   r e d :

 

 1. Razmatranje pristiglih prijedloga kandidatura te donošenje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, 
 2. Razno.            

                                                                                                   

Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, održati će se dana 11.04.2024. g. (ČETVRTAK) u 9:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i   r e d :

 

 1. Razmatranje zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine,
 2. Razno.

Sastanak Komisije za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH i drugih država, održati  će se dana 04.04.2024. g. ( ČETVRTAK ) s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat., Školska 22. 

D n e v n i    r e d:

 1. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Razno.

Stranica 1 od 21