Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, održati će se dana 06.03.2023. g. (SRIJEDA) u 8:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Odluci o raspodjeli sredstava pomoći za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine i donošenje Zaključka,
 3. Razno

 Sastanak Fonda za poljoprivredu, održati će se dana 06.03.2024. g. (SRIJEDA) s početkom u 09:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

 1. Rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o primjeni agrotehničkih mjera i  mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2023. godinui donošenje Zaključka,
 3. Informacija o raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu,
 4. Razno.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21)

saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

   

koja će se održati dana 07.03.2024. godine (ČETVRTAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća.

 

Za 18. sjednicu predlaže se slijedeći

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli sredstava pomoći za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i  mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2023. godinu

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana upisa i prijedlog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2024./2025.

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke  o pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić i objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Razno.

                                                                                

                                                                                   

Javnost rada Općinskog vijeća:

 

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).


Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.                                                                                

 

 

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  01.03.2024. godine (PETAK) u 08:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica. 

DNEVNI  RED

 1. Rasprava o Izvješću o stanju o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Informacija o:
 1. Planu operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,
 2. Planu aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2024. godini,
 3. Zaključku o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara,
 4. Planu rada Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić za požarnu sezonu 2024. godine,
 1. Razno.

Sastanak Komisije za izbor i imenovanja održati će se dana 08.12.2023. g. (petak) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu za razrješenje i imenovanje novog člana i predsjednika Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova i donošenje Zaključka, 
 2. Razno            

                                                                                                   

Sjednica Odbora za financije i proračun održati će se dana 04.12.2023. g.  (PONEDJELJAK) u 17:00 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:
 1. III. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
 2. II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
 3. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. g.,
 4. II. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2023. g.,
 5. II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar

Ivanić u 2023. g.,

 1. III. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g.,   

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

 

 1. Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. g.,
 2. Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g.,
 3. Programu javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2024. g.,
 4. Programu javnih potreba u sportu u 2024. g.,
 5. Programu javnih potreba u kulturi u 2024. g.,
 6. Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2024. g.,
 7. Programu socijalnih potreba u 2024. g.,

h)   Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. g.,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za

2024. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu,

            j)    Programu korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,

                  privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog

                  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za

                  2024. godinu

 1. Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u

prostoru za 2024. godinu

 • Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

            m)  Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i  donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Vatrogasnoj 

            zajednici Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i  financijskih  okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2023. godini i donošenje Zaključka
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić te njegovim radnim tijelima i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 5. Razno.

 

Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova održati će se dana 04.12.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:15 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

                                                  D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. g. i donošenje Zaključka,,
 5. Rasprava o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. g. i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. g. i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. g. i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Kloštar Ivanić  i donošenje Zaključka,
 10. Razno                                                                 

Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić će se održati dana  01.12.2023. godine (PETAK ) u 09:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica. 

DNEVNI  RED

 1. Rasprava o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i donošenje Zaključka,
 3. Informacija o Planu vježbi za 2024. godinu Općine Kloštar Ivanić,
 4. Razno

Sastanak Fonda za poljoprivredu će se održati dana 01.12.2023. g. (PETAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.  g. i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2024. -2026. godina i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2024.  g. i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i donošenje Zaključka,
 5. Razno.

Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 16.11.2023. ( četvrtak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

1.   Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2023./24., utvrđivanje prijedloga liste,

2.   Razno.

Stranica 2 od 21