Sjednica Odbora za financije i proračun, održati će se dana 04.04.2022. g. (PONEDJELJAK) u
15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. 

.pdf

Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, održati će se dana 31.03.2022.
godine (ČETVRTAK ) u 14:00 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić.

.pdf

Sastanak Fonda za poljoprivredu, održati će se dana 01.04.2022. g. (PETAK) s početkom u 09:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat. 

.pdf

Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
promet i imenovanje ulica i trgova, održati će se dana 31.03.2022. g. (ČETVRTAK) s
početkom u 15:30 sati.

.pdf

Sastanak Odbora za kulturu i turizam, održati će se dana 28.03.2022. (ponedjeljak) s
početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, ured načelnika I kat, Školska 22.

.pdf

Sastanak Odbora za branitelje, održati će se dana 18.03.2022.( PETAK ) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I kat, Školska 22.

.pdf

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati dana 08.07.2021. godine (četvrtak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.

 

                                                          D n e v n i  r e d :

 • Aktualni sat

   

 1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata iz osobnih razloga i verifikaciji novih vijećnika,

Izvjestitelj: predsjednica Mandatne komisije

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

     Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić te njegovim radnim tijelima,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju desete odgojne skupine redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić područni objekt Livada

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

      a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. g.,

     b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture u 2020. g.,

     c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar

      Ivanić za 2020. g.,

     d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i

      naobrazbi za 2020. g.,

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2020. g.,

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. g. i

      g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. g.

      izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,

     izvjestitelj: općinski načelnik 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2020. g.,

     Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje

      srpanj – prosinac 2020. godine i donošenje Zaključka,

      izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica DV

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu

     Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,

     Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje:
 1. Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,

            Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2021. godini,

                  predlagatelj: općinski načelnik

 1. Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2021. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2021. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu

Izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskih okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2021. godini

Predlagatelj: općinski načelnik

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje

 1. Razno

Saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić .pdf

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 18.02.2021. godine (četvrtak), s početkom u 17:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

Sukladno članku 106. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

D n e v n i  r e d :

 

 • Aktualni sat
 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Statuta Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju dijela sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu, za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina,

      Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o oslobođenju u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Predlagatelj: općinski načelnik,

 1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Odluke,

Izvjestitelj: općinski načelnik,

 1. Razno

Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se  25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 29.09.2020. godine (utorak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

D n e v n i    r e d :

 • Aktualni sat
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA

      ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”

Predlagatelj:općinski načelnik

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktor g. Dario Ferenčaba

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić od siječnja do rujna 2020. godine i donošenje Zaključka.

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanje prijedloga Ministarstvu pravosuđa i uprave za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018),

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

Stranica 3 od 17