Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će se održati dana 04.08.2023. g. (PETAK) u 11:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. 

D n e v n i   r e d :

1. Izrada prvog priopćenja za nastalu štetu od olujnog i orkanskog vjetra.

2. Razno.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 05.06.2023. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 17,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće

     predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o ustrojavanju dvanaeste odgojne skupine redovnog programa pri Dječjem vrtiću Proljeće područni objekt Ščapovec,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donešenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Komisija za dodjelu javnih priznanja

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić ,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

                                                       

   Javnost rada Općinskog vijeća:

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 18.04.2023. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I.  kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća.

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o Izvješću o radu davatelja usluge – Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica Sanja Radošević

 1. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

     Izvjestitelj: ravnateljica DV

 1. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine,

     izvjestitelj: općinski načelnik 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine i donošenje Zaključka,

izvjestitelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2017. i 2018. godini i donošenje Zaključka,

     predlagatelj: općinski načelnik,

8. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

     a) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2022. g.,

    b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2022. g.,

    c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2022.

        g.,

    d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.

        g.,

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g. i

    g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. g.

    h) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

        pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2022. godinu,

    i) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,

    j) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

        izvjestitelj: općinski načelnik

9. Rasprava o prijedlogu i donošenje

    a) I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. g.,

    b) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i

         projekcije za 2024. i 2025. g., 

     predlagatelj: općinski načelnik

10.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

     namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić,

     predlagatelj: općinski načelnik

11. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar

      Ivanić kod HBOR-a,

      predlagatelj: općinski načelnik

12. Razno

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 17.04.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:15 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

 D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2017. i 2018. godini i donošenje Zaključka,

2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2022. g.,

    b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2022. g.,

    c) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,

    j) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

        izvjestitelj: općinski načelnik

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o I. Izmjenama i dopunama Programa

    građenja komunalne infrastrukture za 2023. g.,

4. Rasprava o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

5. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 17.04.2023. g.  (PONEDJELJAK) u 16:30 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2022. g.,

i donošenje Zaključka,

 1. Rasprava o Godišnjem obračunu financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće za 2022. godinu i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o  Izvješću o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2017. i 2018. godini i donošenje Zaključka,

6. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

     a) Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2022. g.,

    b) Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2022. g.,

    c) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2022.

        g.,

    d) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022.

        g.,

    e) Izvješću o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2022. g.,

    f) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g. i

    g) Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. g.

    h) Izvješću o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

        pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2022. godinu,

    i) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,

    j) Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

        izvjestitelj: općinski načelnik

7. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

    a) I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. g.,

    b) I. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i

         projekcije za 2024. i 2025. g., 

8.  Rasprava o prijedlogu Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i

     namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

    

9.  Rasprava o prijedlogu Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod

     HBOR-a i donošenje Zaključka,

10.Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 17.04.2023.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                        D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini i donošenje Zaključka;
 2. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
 3. Razno. 

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 20.02.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                             D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Razno             

                                                                                                   

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će se održati dana 20.02.2023. g. (PONEDJELJAK) u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.  d

D n e v n i   r e d :

1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka

2. Razno.

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  20.02.2023. godine (PONEDJELJAK ) u 14:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić,  I. kat, vijećnica. 

DNEVNI  RED:

 

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini,
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,
 3. Razno.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 23.02.2023. godine (četvrtak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća.

 

                                                          D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić,

     predlagatelj: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici,

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2022. godinu,

     predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2023. – 2030. godine,

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Proljeće za pedagošku godinu 2023./2024.

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razno

                                                                                

   Javnost rada Općinskog vijeća:

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.

Stranica 4 od 21