Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 28.08.2023. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

D n e v n i    r e d:

  1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.  g. i donošenje Zaključka,
  2. Razno.