Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i Odluke Općinskog načelnika od 25.04.2022.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
 za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
                                         Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini                                                         

                                                                     I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to:

KO Ivanić Grad:
kčbr. 77., površine 3.569 m2, isključivo zakup trave. početni iznos zakupnine 300,00 kn.  

KO Kloštar Ivanić:
kčbr. 3534. i kčbr. 3810 (kod Sportskog parka), ukupne površine 80.000 m2, početni iznos zakupnine 4.320,00 kn,
kčbr. 872/11, kčbr. 872/12, kčbr. 872/13, kčbr. 872/14, kčbr. 872/15 (staro sajmište),                
ukupno površine 2.567 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn. 
kčbr. 2646, ukupne površine 1.170 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 200,00 kn. 

KO Bešlinec:
kčbr. 511., površine 8.573 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn,
kčbr. 783., površine 3.268 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
kčbr. 710/2., površine 3.630 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

KO Obreška:
      1.    kčbr. 184., površine 2.238 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn.


                                                                    II.
Nekretnine opisane u toč. I. ove Odluke daju se u zakup za 2022. godinu, OPG-ima, poljoprivrednim obrtima ili pravnim osobama registriranim za poljoprivrednu djelatnost sa prebivalištem/sjedištem na području Općine Kloštar Ivanić, putem postupka javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.

Pismena ponuda mora sadržavati: 
Naziv OPG-a, obrta, tvrtke (MIBPG, MB), adresa prebivališta/sjedišta, ime i prezime nositelja OPG-a odnosno osobe ovlaštene za zastupanje 
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija), izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
Preslika osobne iskaznice 
oznaku kat. čestice i KO,
visinu ponuđene godišnje zakupnine,
broj žiro-računa OPG-a, obrta, tvrtke, na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije na natječaju,
dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja iznosi 5% od početne cijene zakupnine, te se uplaćuje na račun HR 712340009 1819300008, model HR 68, poziv na broj 7706 – OIB uplatitelja 
Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić o podmirenim svim obvezama za zakup općinskog kao i zakup, prodaju i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić.    

Ako su pod rednim brojem dvije ili više parcela, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno, za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju, i to:
- Dosadašnji zakupac, pod uvjetom da je uredno podmirivao obveze po osnovi zakupnine.
Navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos zakupnine postignut natječajem.

Javni natječaj objaviti će se oglašavanjem na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, na općinskim web stranicama i objavom na Obiteljskom radiju Ivanić.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA» ili osobno, do 10.05.2022. godine, do 15:00 sati.
Otvaranje ponuda biti će javno, a provesti će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 10.05.2022. godine u 15:00 sati.
Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
                                                              
                                                                      III.
Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u pismenom obliku u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je zakupninu platiti u jednokratnom iznosu prije zaključenja ugovora o zakupu. 
                                                                      IV.
Općinski načelnik može raskinuti zaključeni ugovor o zakupu u slučajevima predviđenim Odlukom o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, 
  
Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, tel. 2823-104.

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje
 

JAVNI  POZIV  za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić

Obrasci za prijedlog kandidata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili na web stranicama Općine Kloštar Ivanić (www.klostarivanic.hr) OBRASCI .zip

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić putem Jedinstvenog odjela Općine Kloštar Ivanić u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranicama Općine i oglasnim pločama (‎do 6‎. ‎svibnja‎ ‎2022‎.godine)

JAVNI POZIV  .pdf

Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.
13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine
Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja
raspisuje

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Rok za podnošenje prijedloga: 02.05.2022. godine do 16,00 sati.

TEKST NATJEČAJA .pdf

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 320-01/22-01/02, URBROJ: 238/14-01-22-2, od dana 27.01.2022. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

 

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 21.03.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 30 dana od dana objave natječaja (20.04.2022. godine).

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

KARTE PTC: 

PK - 1 .pdf
PK - 2 .pdf
PK - 3 .pdf
PK - 4 .pdf
PK - 5 .pdf
PK - 6 .pdf

OBRASCI: .zip

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 61/21) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 09.03.2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

 

Javni poziv .pdf

Obrasci .zip

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 27. siječnja  2021.) dana 09.03.2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

javni poziv .pdf

Obrasci .zip

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2022. godinu. .zip

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 13.01.2022. godine, KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 238/14-02-22-1, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

za proljetnu sjetvu u 2022. g.

  

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2022. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 

3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.

 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 20.000,00 kn.

 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2022. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2022. godini

 

 1. Rok za dostavu ponuda: 24.01.2022.g., do 15:00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 24.01.2022. u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Izjave i troškovnik .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2022. godinu. .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Stranica 1 od 15