Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

 

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

 

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplomu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik rodnog lista,

– dokaz o državljanstvu (domovnicu),

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: potvrdu o radnom stažu ili elektronički zapis od HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

– potvrdu centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne stariju od dana objave natječaja,

– izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisanu).

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj

se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijma u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je prema odredbama članka 103. navedenog Zakona priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– preslik pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. navedenog zakona);

– preslik pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) navedenog zakona);

– potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

 

Podatke o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju osoba iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) mogu pronaći i na slijedećim internet stranicama: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 te https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13) ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

 

Pravo na prednost pri zapošljavanju dokazuje se odgovarajućim aktom nadležnog državnog tijela koje odlučuje o pravima iz tog Zakona (potvrda o priznatom statusu od strane nadležnog ureda državne uprave).

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu i načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

 

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

– da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju na temelju Zakona o radu, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće te ostalih pozitivnih propisa.

– da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa

– da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– da se osobni podaci čuvaju se sukladno propisima i općima aktima Dječjeg vrtića Proljeće koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva te posebnih propisa

– sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće.

 

Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u sjedište Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava javnom objavom na internet stranicama Dječjeg vrtića Proljeće (www.djecjivrtic-proljece.hr).

Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 28.06.2023. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „„komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić objavljuje slijedeći

                 POZIV NA TESTIRANJE   KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA 

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA  „KOMUNALNI RADNIK NA GROBLJANSKIM POSLOVIMA“ U VLASTITI POGON JEDINSTVENOG  UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ – 2 izvršitelja/ice

 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u četvrtak, 13. srpnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 28.06.2023. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Poziv za testiranje .pdf

 

                                                                             Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

         Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 10/23, 22/23) te Zaključka Općinskog načelnika od 26.05.2023. g., KLASA:112-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-02-23-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje
                                             
                                                                                       JAVNI NATJEČAJ
za prijam namještenika na radno mjesto: „komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić -2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
Osobe prijavljene na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u  članku 12. ZSN-a:
 
1. punoljetnost;
 
2. hrvatsko državljanstvo;
 
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
 
1. osnovna škola ili niža stručna sprema;
 
2. vozačka dozvola B kategorije.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15.
i 16. ZSN-a.
 
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na
natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
 
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog intervju s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
 
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:
 
1. životopis;
 
2. neovjerenu presliku svjedodžbe;
 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 
4. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi
kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
 
5. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16.
ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 
6. neovjerenu presliku vozačke dozvole (B kategorije).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili
ovjerenu presliku.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.
 
Prijave na   natječaj   s   dokazima   o   ispunjavanju   uvjeta   dostavljaju   se   u   roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – komunalni radnik na grobljanskim poslovima u Vlastiti pogon u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić – ne otvaraj«.
 
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i tražene
priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i
 
sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
 
Na web-stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.
 
Na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisanog testiranja iz općeg znanja s kandidatima, najmanje 5 dana prije njegova održavanja.
 
Dokumentacija priložena prijavi prijavljenim kandidatima se ne vraća.
 
Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Natječaj i opis poslova i podaci o plaći .zip
Natječaj (NN 69/2023)
                                                                                                                                                            
 
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 10/23, 22/23) te Zaključka Općinskog načelnika od 26.05.2023. g., KLASA:112-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-02-23-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje
                                             
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam namještenika na radno mjesto: „komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić -2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
Osobe prijavljene na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u  članku 12. ZSN-a:
 
punoljetnost;
 
hrvatsko državljanstvo;
 
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
 
osnovna škola ili niža stručna sprema;
 
vozačka dozvola B kategorije.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
 
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
 
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog intervju s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
 
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:
 
životopis;
 
neovjerenu presliku svjedodžbe;
 
dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 
neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi
kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
 
vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16.
ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 
neovjerenu presliku vozačke dozvole (B kategorije).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerenu presliku.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.
 
Prijave na   natječaj   s   dokazima   o   ispunjavanju   uvjeta   dostavljaju   se   u   roku od  8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – komunalni radnik na grobljanskim poslovima u Vlastiti pogon u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić – ne otvaraj«.
 
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i tražene priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i
 
sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
 
Na web-stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.
 
Na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisanog testiranja iz općeg znanja s kandidatima, najmanje 5 dana prije njegova održavanja.
 
Dokumentacija priložena prijavi prijavljenim kandidatima se ne vraća.
 
Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.
 
Natječaj i opis poslova i podaci o plaći .zip
Natječaj (NN 59/2023).
Odluka o poništenju postupka .pdf

Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 1. Javna priznanja Općine Kloštar Ivanić dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnim za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled općine, a poglavito za uspjehe i rezultate trajne vrijednosti u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, za zasluge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, za uspjehe u unapređenju kulture, socijalne skrbi, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

 

 • da se radi o istaknutim pojedincima, pravnim osobama, ustanovama ili udrugama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim javnim radom, stručnim, umjetničkim ili pedagoškim radom dali doprinos i rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti,
 • pojedinci koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka,
 • ostvareni rezultati u gospodarskom ili društvenom razvoju općine.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, mjesni odbori, građani, udruge građana, udruge gospodarstvenika i obrtnika, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:

 

 • podatke o podnositelju prijedloga
 • životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
 • obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga: 12.05.2023. godine do 15:00 sati.

 

 1. Prijedlozi se podnose Komisiji za dodjelu javnih priznanja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ“.

Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić .pdf

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21, 51/22) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 27. siječnja  2021. (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2) i Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 21. studenog 2022. (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-07/311-22-11), dana 03.03.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

DOKUMENTACIJA I OBRASCI .ZIP

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 51/22) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 03.03.2023. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu

 

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
 2. Potpora za početak poslovanja poduzetnika.

 

DOKUMENTACIJA I OBRASCI .zip

 - u području javnih potreba u kulturi za 2023. godinu .pdf

- u području javnih potreba u sportu za 2023. godinu .pdf

koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2023. godinu .pdf

- koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2023. godinu .pdf

koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti te koji doprinose kvaliteti života stanovnika Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu .pdf

- u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2023. godinu .pdf

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, br: 111/21 i 114/22), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, 13/21) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija (Glasnik Zagrebačke županije, 51/22), općinski načelnik, na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava elektroničkim medijima dana 02.02.2023. godine donosi


O D L U K U za dodjelu financijskih sredstava elektroničkim medijima u 2023. godinu .pdf

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2023. godini, Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 10.01.2023. godine raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

od interesa za Općinu Kloštar Ivanić

u 2023. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godine.

Zakonom o elektroničkim medijima ("Narodne novine”, boj 111/21; u daljnjem tekstu: Zakon) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se informativne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene i druge objave od interesa za Općinu Kloštar Ivanić i njene stanovnike, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kloštar Ivanić.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo podnošenja prijava imaju elektronički mediji koji:

 • su registrirani sukladno zakonu;
 • imaju sjedište na području Zagrebačke županije;
 • imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije;
 • su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije: 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM); 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM); 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije;
 • su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
 • imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Kloštar Ivanić.

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju

programskog sadržaja

0-10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja - praćenje događaja na području Općine Kloštar Ivanić

0-10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0-10

4.

Doseg objava pojedinog medija 

0-10

5.

Obrada što više ostalih tema od interesa za lokalnu zajednicu

0-10

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine (1 bod)
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine s područja Općine (1 bod)
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine (1 bod)
 • razvoj znanosti, odgoja i obrazovanja na području Općine (1 bod)
 • razvoj umjetnosti i sporta na području Općine (1 bod)
 • promicanje ravnopravnosti spolova na području Općine (1 bod)
 • poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti na području Općine (1 bod)
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine (1 bod)
 • poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina (1 bod)
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja na području Općine (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem ovog Javnog poziva mogu ostvariti pružatelji elektroničkih publikacija čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 30 od maksimalno mogućih 60 bodova.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,

4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

ili osobno u pisarnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI – NE OTVARAJ”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA                   

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, koje imenuje načelnik, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

O prigovoru odlučuje načelnik Općine Kloštar Ivanić u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Kloštar Ivanić ugovor o dodjeli sredstava kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Kloštar Ivanić.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ .

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: [email protected] .

 

OBRASCI  .zip

Rok za podnošenje prijava je 20.01.2023. g.

Stranica 1 od 18