Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15, 98/19), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.02.2021.g. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

 koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 18.01.2021. godine, KLASA: 320-01/21-01/01, URBROJ: 238/14-02-21-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021.g.

 

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2021. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 17.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2021. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2021. godini

 1. Rok za dostavu ponuda: 28.01.2021.g., do 15:30 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 28.01.2021. u 18:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Obrasci i troškovnik .zip

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Poziv .pdf

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u srijedu, 13. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Poziv .pdf

 Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 11.12.2020. g., KLASA:112-01/20-01/03, URBROJ: 238/14-02-20-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za prijam u službu namještenika: „čistača“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj .pdf

Opis posla i podaci o plaći .pdf

Oglas za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Oglas .pdf

Upute .pdf

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2020/21, da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

Studenti:

Učenici:

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR ODBORU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA  U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO 25.11.2020.g.

Po raspisanom javnom natječaju za davanje u najam stambene kuće  u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić objavljenom 03.11.2020.g. putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine, Komisija za promet nekretninama utvrdila je prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Prijedlog liste .pdf

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), te Odluke Općinskog vijeća o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 35/20) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

 

I.

D a j e  se u najam stambene kuća u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić , koja se nalazi u naselju Čemernica Lonjska, na adresi Čemernica Lonjska 33, Kloštar Ivanić,  na k.č.br. 710/1 k.o. Bešlinec.

Stambena kuća se sastoji od predsoblja, dnevne sobe s kuhinjom i blagavaonicom, spavaće sobe, ostave i kupaonice, čija je ukupna neto površina 66,20 m2.

Iznos mjesečne najamnine stambene kuće je 1.000,00 kn.

 II.

Pravo na podnošenje Zahtjeva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić ima punoljetni hrvatski državljanin koji:

 • ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u trenutku raspisivanja natječaja,
 • kao i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • kao i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u Zahtjevu nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Kloštar Ivanić.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug ili osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici,  srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.

Kao dokaz o postojanju izvanbračne zajednice služi izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju podnositelj Zahtjeva i izvanbračni član ovjeravaju kod javnog bilježnika.

II.

Lista prvenstva za davanju stambene kuće u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

 1. dužina prebivanja na području Općine Kloštar Ivanić
 2. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu
 4. socijalni uvjeti (samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje)

IV.

DOSTAVA ZAHTJEVA:

 1. Popunjeni Zahtjev za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnosi se na posebnom obrascu kojeg se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.
 2. Zahtjevu je potrebno priložiti svu dokumentaciju naznačenu u Zahtjevu
 3. Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija koja je temelj za bodovanje smatrat će se nepotpunim i odbacit će se.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva – prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana njegove objave putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 5. Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti, putem pošte ili se predaje neposredno u općinskom sjedištu, na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 Školska 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 s naznakom „Natječaj za davanje u zakup stambene kuće u vlasništvu

Općine Kloštar Ivanić – NE OTVARATI“ – najkasnije do 11.11.2020. g.

 

RAZMATRANJE I BODOVANJE ZAHTJEVA:

 1. Nakon isteka roka, Komisija za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić obavit će bodovanje temeljem odredbi Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, te utvrditi prijedlog Liste prvenstva.
 2. Prijedlog liste prvenstva bit će objavljen putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 3. Podnositelji Zahtjeva moći će dati prigovora na prijedlog Liste prvenstva Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u roku od 8 dana od objave prijedloga Liste prvenstva. Nakon isteka roka za prigovor Komisija za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić utvrđuje Konačnu listu prvenstva.
 4. Temeljem Konačne liste prvenstva Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o davanju stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam, koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaju.
 5. Na temelju Rješenja o davanju stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i izabrani podnositelj zahtjeva sklapaju Ugovor o najmu stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Točka 7. objavljenog natječaja mijenja se i glasi:

 

„7. Rok za podnošenje pisanih ponuda je otvoren do prodaje nekretnine.

Nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad  ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad

Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom:

„NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE“.“

Stranica 1 od 13