Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 26.01.2024. godine, KLASA: 320-01/24-01/02, URBROJ: 238-14-02-24-1, raspisuje se

 

                                                                N A T J E Č A J

                                   za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

                                                    za proljetnu sjetvu u 2024. g.

  

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2024. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 

3. Iznos kredita: 80.000,00 EUR.

 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 3.000,00 EUR.

 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2024. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2024. godini

 

 1. Rok za dostavu ponuda: 06.02.2024.g., do 14:30 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 06.02.2024. u 14:30 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2892-475.

 

 

KLASA: 320-01/24-01/02

URBROJ: 238-14-02-24-2

Kloštar Ivanić, 26.01.2024.                

                                                                     

 

                                                                                                        Općina Kloštar Ivanić

 

DOKUMENTACIJA .ZIP

 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2024. godini, Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 29.12.2023. godine raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

od interesa za Općinu Kloštar Ivanić

u 2024. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godine.

Zakonom o elektroničkim medijima ("Narodne novine”, boj 111/21; u daljnjem tekstu: Zakon) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se informativne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene i druge objave od interesa za Općinu Kloštar Ivanić i njene stanovnike, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kloštar Ivanić.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo podnošenja prijava imaju elektronički mediji koji:

 • su registrirani sukladno zakonu;
 • imaju sjedište na području Zagrebačke županije;
 • imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije;
 • su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije: 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM); 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM); 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije;
 • su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
 • imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Kloštar Ivanić.

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju

programskog sadržaja

0-10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja - praćenje događaja na području Općine Kloštar Ivanić

0-10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0-10

4.

Doseg objava pojedinog medija 

0-10

5.

Obrada što više ostalih tema od interesa za lokalnu zajednicu

0-10

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine (1 bod)
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine s područja Općine (1 bod)
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine (1 bod)
 • razvoj znanosti, odgoja i obrazovanja na području Općine (1 bod)
 • razvoj umjetnosti i sporta na području Općine (1 bod)
 • promicanje ravnopravnosti spolova na području Općine (1 bod)
 • poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti na području Općine (1 bod)
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine (1 bod)
 • poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina (1 bod)
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja na području Općine (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem ovog Javnog poziva mogu ostvariti pružatelji elektroničkih publikacija čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 30 od maksimalno mogućih 60 bodova.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,

4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

ili osobno u pisarnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE 

       UGOVORA                   

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, koje imenuje načelnik, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

O prigovoru odlučuje načelnik Općine Kloštar Ivanić u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Kloštar Ivanić ugovor o dodjeli sredstava kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Kloštar Ivanić.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ .

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: [email protected] .

 

OBRASCI  .zip

Rok za podnošenje prijava je 08.01.2024. g.

ODLUKA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA .PDF

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2024. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2024. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2024. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2024. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2024. godinu .zip

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do 29.01.‎2024‎. godine 

 

O D L U K A o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore projektima/programima udruga za 2024. godinu

 

- u području javnih potreba u sportu za 2024. godinu .pdf

koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2024. godinu .pdf

- koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2024. godinu .pdf

koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti te koji doprinose kvaliteti života stanovnika Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu .pdf

- u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2024. godinu .pdf

 

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023/2024, da je objavljena KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Konačne Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

Studenti:

Učenici:

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2023/2024, da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

Studenti:

Učenici:

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR ODBORU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO 28.11.2023.g. DO 15:00 SATI.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 13/21), te Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 32/15 i 24/17), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.11.2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U

VLASNIŠTVU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

Redni broj

 1. (lokal br.3)

Mjesto

Općina Kloštar Ivanić

Adresa

Trg sv. Ivana 1

k.č.br./k.o.

3115, k.o. Kloštar Ivanić

Površina m2

23,20 m2

Djelatnost

Obavljanje djelatnosti Trgovine prehrambenim artiklima

Početna

zakupnina/kn(mjesečna)

 75,00 kn/ 9,95 EUR za m2 *

 

Jamčevina/EUR

692,52 EURA (5217,79 kuna)*

*(FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 7,53450 kn)

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić objavljen na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu „24 sata“, putem pošte preporučeno ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“, na adresu Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

DOKUMENTACIJA .ZIP

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora .pdf

Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „domar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA „DOMAR“ U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se

u ponedjeljak, 23. listopada 2023. godine s početkom u 11:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „domar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Upute kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i pristupaju testiranju

 

Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove do 11:30 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je kandidat prijavu povukao i u slučaju da na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju sa kojima će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu.

Kandidat na pisanom testiranju može ostvariti najviše 10 bodova. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od poznavanja opće kulture i provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta „domar“.

Testiranje traje 30 minuta. Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova bit će pozvan na razgovor (intervju) s Povjerenstvom – provjera interesa i motivacije za rad na radnom mjestu „domar“.

Rezultati pisanog testiranja biti će obznanjeni isti dan do 12:15 sati.

Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova biti će pozvan na intervju s početkom u 12:15 sati isti dan.

Rezultati intervjua, ukupno se boduju sa maksimalnih 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „spremač“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

   KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA         „SPREMAČ“ U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se

u ponedjeljak, 23. listopada 2023. godine s početkom u 08:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „spremač“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Upute kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i pristupaju testiranju

 

Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove do 08:30 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je kandidat prijavu povukao i u slučaju da na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju sa kojima će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu.

Kandidat na pisanom testiranju može ostvariti najviše 10 bodova. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od poznavanja opće kulture i provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta „spremač“.

Testiranje traje 30 minuta. Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova bit će pozvan na razgovor (intervju) s Povjerenstvom – provjera interesa i motivacije za rad na radnom mjestu „spremač“.

Rezultati pisanog testiranja biti će obznanjeni isti dan do 09:15 sati.

Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova biti će pozvan na intervju s početkom u 09:15 sati isti dan.

Rezultati intervjua, ukupno se boduju sa maksimalnih 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 40/23), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2023./2024., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU

2023./2024.

DOKUMENTACIJA .ZIP

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 13/21), a u svezi članka 7. zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 83/22), načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.10.2023. godine raspisuje

Javni poziv za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

DOKUMENTACIJA .ZIP

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA .PDF

Stranica 2 od 20