Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 04.01.2023. godine, KLASA: 320-01/23-01/01, URBROJ: 238-14-02-23-1, raspisuje se

 

                                                                N A T J E Č A J

                                   za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

                                                    za proljetnu sjetvu u 2023. g.

  

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2023. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 

3. Iznos kredita: 80.000,00 EUR.

 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 3.000,00 EUR.

 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2023. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2023. godini

 

 1. Rok za dostavu ponuda: 16.01.2023.g., do 14:00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 16.01.2023. u 14:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

 

DOKUMENTACIJA .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2023. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2023. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2023. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2023. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2023. godinu .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2023. godinu .zip

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je do 03‎.02.‎2023‎. godine sukladno Zaključku općinskog načelnika. .pdf

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA ZA 2023. GODINU .pdf

Studenti:

Učenici:

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni  natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ: 238-14-01-22-2, objavljen na službenim internetskim stranicama www.klostar-ivanic.hr te na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić dana 27. listopada 2022. godine, provest će se u ponedjeljak 12. prosinca 2022. godine, od 16:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, I kat - vijećnica.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj.

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2022/2023, da je objavljen PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI.

Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

Studenti:

Učenici:

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR ODBORU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I DODJELU STIPENDIJA  U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO 05.12.2022.g. DO 14:00 SATI.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanju teksta javnog natječaja za prodaju (KLASA: 940-01/22-01/05; URBROJ: 238-14-01-22-02 od 19.10.2022. godine) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA, tekst natječaja .pdf

OBRAZAC, PONUDBENI LIST .zip

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 31.10.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 10 dana od dana objave natječaja (10.11.2022.g).

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javnom natječaju provest će se u ponedjeljak 14.11.2022. godine, u 13:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine„ broj 20/18, 115/18, 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine„ broj 92/2018), i Odluke Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ: 238/14-01-22-2 od 27.01.2022, godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Kloštar Ivanić

 

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 27.10.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 30 dana od dana objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 26. studenog 2022. – subota, sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 28. studenog  2022. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Kloštar Ivanić ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

SUGLASNOST NA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU PLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OKI .pdf

KARTE: 

PK - 1 .pdf

PK - 2 .pdf

PK - 3 .pdf

OBRASCI .zip

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 

 1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5
 • da nisu stariji od 20 godina.

                                                           

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina.

 

2. Stipendije  prema socijalnom  kriteriju

 

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće (osnovice osobnog odbitka) prema propisima Republike Hrvatske (4.250,00 kn po članu obitelji mjesečno).

 

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće (osnovice osobnog odbitka) prema propisima Republike Hrvatske (4.250,00 kn po članu obitelji mjesečno).

 

Učenik/ca ili student/ica može podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a može ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

 

II.

 

Za školsku/akademsku godinu 2022./2023. dodijelit će se:

 

1.UČENICIMA – najviše 45 stipendija, od čega:

 

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera.

 

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega za deficitarna zanimanja: alatničar, armirač, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, CNC operater, cvjećar, dimnjačar, elektroinstalater, elektroničar – mehaničar, elektromeheničar, elektromonter, fasader, fotograf, frizer, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, kemijski čistač, keramičar, keramičar-oblagač, klesar, klobučar, konobar, kozmetičar, krojač, krovopokrivač, krovopokrivač i izolater, krznar, kuhar, limar, mesar, monter suhe gradnje, obućar, pediker, pekar, pismoslikar,  plinoinstalater, podopolagač, precizni mehaničar, prodavač, puškar, slastičar, ličilac-soboslikar, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, rukovoditelj građevinske mehanizacije, urar, vodoinstalater, vozač motornog vozila, vozač cestovnih motornih vozila C, D i E kategorije, zidar, zlatar, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, dentalni asistent, zdravstveno-laboratorijski tehničar, primalja-asistentica  do 10 učeničkih stipendija.

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. STUDENTIMA -  najviše 30 stipendija, od čega:

 

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 15 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 15 stipendija.

 

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2022. godine.

 

Mjesečni iznos stipendije:

 • za učenike – 600,00 kn (79,63 EUR)*
 • za studente – 1.200,00 kn (159,27 EUR)*

 

III.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

 

1.Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • kriterij izvrsnosti.

 

2. Stipendija  prema socijalnom kriteriju za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • socijalni status obitelji.

 

Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale, izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđen prema ostalim kriterijima.

 

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja u skladu s člankom 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

 

Socijalni status kandidata boduje se u skladu s člankom 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

 

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

 

Potpunom prijavom smatrat će se prijava dostavljena u roku koja sadrži:

 

 1. Popunjeni i potpisan Obrazac prijave  - dostupan je na stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/
 2. Obveznu dokumentaciju
  1. Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike – članove domaćinstva, njihov status, i dr.)
  2. Potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u razred/semestar, u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
  3. Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima prethodne dvije godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova
  4. Rodni list
  5. Osobnu iskaznicu (u slučaju neposjedovanja osobne iskaznice potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu)
  6. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika – prilažu je  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  7. Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl.) za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2022. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZ-a kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)  - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  8. Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (npr. Rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade, sudska rješenja o razvodu, izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, smrtni listovi za roditelja – staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr.) – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  9. Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti i obrazovanja, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji,  dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu – prilažu ih  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti
  10. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerenu kod javnog bilježnika
  11. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerenu kod javnog bilježnika. 

       

 

NAPOMENE:

 

Prijava i dokumentacija kandidata predaje se  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Kandidati mogu dostaviti preslike dokumenata, međutim ukoliko nadležan referent procijeni da je preslika dokumenta nejasna, isti može zatražiti original dokumenta na uvid.

 

Izuzetak od gore navedenog su Izjave pod točkom 2.6., 2.7., 2.8., 2.10. i 2.11. koje se izjavljuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika i mogu biti predane isključivo u originalnom obliku.

 

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene su pod točkom 2.6., 2.7., 2.8,  2.10. i 2.11. mogu biti  izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

 

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.

 

IV.

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, gradova i općina na području Zagrebačke županije i na Internet stranicama Zagrebačke županije u roku od 45 dana od dana isteka roka podnošenje prijava za dodjelu stipendija.

 

U roku 8 dana od objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni  prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

 

Župan će donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

 

Nakon isteka rokova iz prethodnih stavaka, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija. Konačna lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. Svi dobitnici stipendije Zagrebačke županije bit će obaviješteni o dobitku iste pismenim putem.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večernjem listu.

 

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Zagrebačke županije  dostavljaju se osobno u pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu Zagrebačke županije, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije”

 

Za detaljne upute kandidati se mogu telefonski obratiti Upravnom odjelu za  odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije na broj  01/6052-849 radnim danom  od 8,00 do 15,00 sati.

 

Sve informacije, upute i obrasce možete pronaći na  http://www.zagrebacka-zupanija.hr

 

* Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn

 

 

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2022./2023., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje

N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023. 

TEKST NATJEČAJA  .pdf

OBRAZAC PRIJAVE .zip

Stranica 2 od 18