Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.01.2019. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se  temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2019. godinu.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf

Dokumentacija .zip

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.01.2019. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf

Dokumentacija .pdf

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.01.2019. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2019. godinu.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf

Dokumentacija .zip

Plan .pdf

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 36/18), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2018./2019.

Natječaj .pdf

Obrazac prijave .doc

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o listi poticanih struka i zanimanja.

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 22.10.2018. g., KLASA:112-01/18-01/07, URBROJ: 238/14-02-18-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj  za prijam u službu namještenika: „spremačice“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj .pdf

Opis poslova i podaci o plaći .pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 05.10.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-6, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2018. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 

  1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Oglas .pdf

Upute kandidatima .pdf

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora

1. a) Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić

b) Sjedište: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

c) Tel.: 01/2892-475, telefaks: 2892-450

d) MB: 02741202

e) OIB: 18133797436.

2. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti:

investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Detaljan opis radova naveden je u dokumentaciji za nadmetanje.

3. Djelatnost će se obavljati na području Općine Kloštar Ivanić.

4. Alternativne ponude i inačice nisu dopuštene.

5. Početak radova: po nalogu naručitelja.

Radovi se ugovaraju za 2018. godinu.

6. Dokumentacija za nadmetanje – troškovnik može se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8 do 15, uz prethodnu najavu.

7. Rok zaprimanja ponuda: 29. 6. 2018. do 12 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom »Ne otvarati – ponuda za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta«, predajom na urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja.

8. Otvaranje ponuda bit će 29. 6. 2018. g. u 12 sati, na adresi naručitelja.

Ponude će otvoriti povjerenstvo koje imenuje naručitelj, a prisustvovati mogu samo opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

9. Uvjeti i način plaćanja: plaćanje stvarno izvedenih radova na temelju privremenih i okončane situacije.

10. Zajedničke ponude: nisu dopuštene.

11. Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

11.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne stariju od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenom presliku.

11.2. Financijsku dokumentaciju:

a) za poduzetnika

– bilanca za prethodno obračunsko razdoblje

– račun dobiti i gubitka za prethodno obračunsko razdoblje

– BON 1 i BON 2, SOL 2

– statistički izvještaj – obrazac TSI – POD

b) za obrtnika:

– izvadak iz knjige primitaka i izdataka za prethodnu godinu,

– BON 2 ili odgovarajuće financijsko izvješće,

11.3. Potvrda porezne uprave o stanju duga – dokazi o plaćenim porezima i doprinosima.

11.4. Popunjen originalni ponudbeni troškovnik, u cijelosti.

11.5. Dokaze o nekažnjavanju – izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u korupciji, prijevari i pranju novca, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja odnosno poziva, a koju izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja,

11.6. dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

– izjava o posjedovanju odgovarajuće tehničke opreme za obavljanje djelatnosti, poslovnog prostora

– izjavu o broju stalno zaposlenih djelatnika odgovarajućih kvalifikacija

– popis izvedenih istovrsnih ili sličnih radova na temelju ugovora u posljednjih 5 (pet) godina s potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora.

11.7. Pisane izjave:

– da je proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata za formiranje cijene,

– da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganje svoje zaposlenike za hitne i nepredviđene radove,

– da će za dobro izvršenje poslova po sklapanju ugovora u roku 7 (sedam) dana dostaviti ovjerenu i potpisanu zadužnicu za svaku ugovornu godinu na iznos u visini od 25% ugovorene cijene. Zadužnica mora biti ovjerena kod javnog bilježnika,

– da će se ugovorene cijene primjenjivati bez promjena u vremenu trajanja ugovora.

11.8. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

– jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti u obliku potpisane i ovjerene zadužnice na iznos do 50.000,00 kn,

11.9. Uvjeti plaćanja – isključen predujam, plaćanje u roku od 30 dana od ovjere situacije,

11.10. Pogodnosti u plaćanju,

11.11. Opcija ponude – ne kraća od 90 dana od određenog za dostavu ponude.

12. Jezik na kojem se dostavlja ponuda: hrvatski.

13. Ponuda se predaje u izvorniku i presliku, uvezena jamstvenikom, numeriranih stranica u skladu sa sadržajem iz t. 11. natječaja.

14. Kriterij za odabir: najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.

15. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i poništiti natječaj te pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

16. O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja učesnici će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana izvršenog odabira.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

  1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

UVJETI:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Oglas .pdf

Upute i obavijesti kandidatima .pdf

Stranica 2 od 10