Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 49/23), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova  Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić

 

I.

            Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Savjet).

 

II.

            Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.

 

III.

            Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 10 mladih) koji djeluju na području Općine Kloštar Ivanić.  

  

            U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet,  kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Kloštar Ivanić.

Savjet ima  tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 

Osoba istodobno može biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

 Novoizabranim članovima mandat počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. 

 

IV.

            Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. obavezno sadrže:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
  • obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Kloštar Ivanić ili preporučeno poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Komisija za izbor i imenovanje, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić“.

            Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

 

V.

            Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva  na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

 

VI.

            Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te će u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura.

            Izvješće iz stavka 2. ove točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na način da se ime i prezime kandidata na listi navede prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih kandidatura za članove Savjeta mladih.

 

VII.

            Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta. 

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

 

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva, obrasci  - Izjave o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, te Obrazac za isticanje kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ .

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA -  do ‎3‎. ‎travnja‎ ‎2024‎.

OBRASCI .zip

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I POTREBI OBJAVE JAVNOG POZIVA .pdf

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ .pdf

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova  Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić .pdf