U Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić izabrani su: 

1. ANTONIO ANDRIJEVIĆ - predsjednik Savjeta mladih

2. LAURA ŽDERO - zamjenica predsjednika Savjeta mladih

3. HANA PAVUN. 

          Dana 23.05.2024. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić na kojoj je za predsjednika Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić izabran Antonio Andrijević.

          Sukladno odredbi članka 12. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 49/23), Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

          Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Kloštar Ivanić koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja u upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Kloštar Ivanić.

Odluke .zip

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu. .pdf

Program rada savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf