Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 27. siječnja  2021.) dana 09.03.2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

javni poziv .pdf

Obrasci .zip

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2022. godinu. .zip

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 13.01.2022. godine, KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 238/14-02-22-1, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

za proljetnu sjetvu u 2022. g.

  

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2022. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 

3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.

 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 20.000,00 kn.

 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2022. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2022. godini

 

 1. Rok za dostavu ponuda: 24.01.2022.g., do 15:00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 24.01.2022. u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Izjave i troškovnik .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2022. godinu. .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2022. godinu. zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu. .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju sporta za 2022. godinu .zip

 

 

 

Rok za dostavu prijava produljen je do 04.02.2022.g.

Stranica 6 od 20