Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

 1. Javna priznanja Općine Kloštar Ivanić dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama i udrugama zaslužnim za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled općine, a poglavito za uspjehe i rezultate trajne vrijednosti u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, za zasluge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, za uspjehe u unapređenju kulture, socijalne skrbi, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva te drugih javnih djelatnosti.

 

 1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

 

 • da se radi o istaknutim pojedincima, pravnim osobama, ustanovama ili udrugama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim javnim radom, stručnim, umjetničkim ili pedagoškim radom dali doprinos i rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih djelatnosti,
 • pojedinci koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka,
 • ostvareni rezultati u gospodarskom ili društvenom razvoju općine.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, mjesni odbori, građani, udruge građana, udruge gospodarstvenika i obrtnika, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

 

 1. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati:

 

 • podatke o podnositelju prijedloga
 • životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje
 • obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga: 15.05.2024. godine do 15:00 sati.

 

 1. Prijedlozi se podnose Komisiji za dodjelu javnih priznanja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ“.

Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić .pdf

ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_SF.3.4.11.01.0243 .PDF

Općina Kloštar Ivanić u nastavku objavljuje privremenu rang listu krajnjih korisnika projekta Zaželi jednakost za sve!_ SF.3.4.11.01.0243. Općinske službe su trenutno u obradi preostalih prispjelih prijava potencijalnih krajnjih korisnika na JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243 te se zahvaljujemo svim prijaviteljima na strpljenju. Dopuna objavljene rang liste bit će objavljena u najkraćem mogućem roku.

Kako još uvijek ima slobodnih mjesta za sudjelovanje u Projektu, Grad Ivanić-Grad koristi ovu priliku i poziva sve zainteresirane osobe da se prijave u Projekt do popunjenja kapaciteta. Sve informacije o procesu prijave su objavljene na linku Javnog poziva, a za pomoć pri popunjavanju prijavnih obrazaca i za dodatne informacije kontaktirajte nas na: [email protected] ili [email protected]  ili na broj telefona: 01/2823-109.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 57/22 i 101/23“), članka 50.

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće (KLASA: 007-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) i članka 4. st. 4. Pravilnika o upisu djece

u Dječji vrtić Proljeće (KLASA: 601-02/23-01/06, URBROJ: 238-14-78-05-23-1) Upravno vijeće na    30. sjednici održanoj dana 19. ožujka  2024. godine donosi

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće u pedagošku godinu 2024. / 2025.

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

1. Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta

2. Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2025. napuniti šest godina života)

3. Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu (sastavljaju se dodatni ugovori; rano učenje stranog jezika i dramsko-scenski program – za djecu od pete godine života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće.

 

Zahtjevi za upis podnositi će se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine u 12.00 sati jer se svi predani zahtjevi naknadno obrađuju putem platforme e-upisi preko portala e-građani.

 • Osobno u tajništvu Dječjeg vrtića Proljeće, Centralni objekt Naftaplinska 23/a svakog radnog dana od 7:30 do 15:30
 • Slanjem poštom na adresu Naftaplinska 23/a 10312 Kloštar Ivanić
 • Predajom u poštanski sandučić na adresi vrtića
 • Elektroničkom poštom na  [email protected]

● Putem platforme e-upisi preko portala e-građani https://e-upisi.hr/

*Ukoliko niste korisnik sustava e-građani, a htjeli biste predati Zahtjev za upis na ovaj način, javite se u računovodstvo vrtića za pomoć pri predaji zahtjeva.

**vrijedi samo za redovan program, predaja zahtjeva za program predškole se provodi isključivo predajom dokumentacije u vrtić. Rok za predaju dokumentacije za upis u program predškole je 15. rujna 2024.

 1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

1)          Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)          Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)          Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)          Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)          Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja*

6)          Potvrda o zaposlenosti i radnom vremenu roditelja

7)          Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**

8)          Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja e-upisa (dostupna na web stranici vrtića)

 

 1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

 

 1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 26. travnja 2024. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće

v   na platformi e-upisi

v   slanjem Rješenja o upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.***

 

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

*Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

**Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Dokaz o invaliditetu uslijed sudjelovanja u Domovinskom ratu, Izvadak iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom za roditelje s invaliditetom, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Dokaz o zaposlenosti roditelja, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Pravomoćno rješenje o samohranosti roditelja i/ili jednoroditeljskoj obitelji, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece (kopije rodnih listova malodobne djece)..

***temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma zaključenja postupka

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

NA PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

 

 

Na radno mjesto: Radnik/ca na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

 

Pozivaju se sve kandidatkinje koje su se prijavile na Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243, objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Općine Kloštar Ivanić i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić 26. veljače 2024. godine, redoslijedom zaprimanja prijava kako slijedi:

 

 1. MIRČETA SVETLANA
 2. JELENT IVANKA
 3. BRKOVIĆ SUZANA
 4. BUŽAN SENKA
 5. MUŽEVIĆ SANELA

na intervju koji će se održati u petak, 22. ožujka 2024. godine s početkom u 12:00 sati, u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

 

Kandidatkinje trebaju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 49/23), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za izbor članova  Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić

 

I.

            Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Savjet).

 

II.

            Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić.

 

III.

            Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 10 mladih) koji djeluju na području Općine Kloštar Ivanić.  

  

            U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet,  kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Kloštar Ivanić.

Savjet ima  tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 

Osoba istodobno može biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

 

 Novoizabranim članovima mandat počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. 

 

IV.

            Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. obavezno sadrže:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
 • obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Kloštar Ivanić ili preporučeno poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Komisija za izbor i imenovanje, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić“.

            Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

 

V.

            Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva  na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

 

VI.

            Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te će u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura.

            Izvješće iz stavka 2. ove točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić na način da se ime i prezime kandidata na listi navede prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih kandidatura za članove Savjeta mladih.

 

VII.

            Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta. 

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

 

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva, obrasci  - Izjave o prihvaćanju kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, te Obrazac za isticanje kandidature za izbor člana Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ .

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA -  do ‎3‎. ‎travnja‎ ‎2024‎.

OBRASCI .zip

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I POTREBI OBJAVE JAVNOG POZIVA .pdf

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ .pdf

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova  Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić .pdf

 

REZULTATI IZBORA ZA SAVJET MLADIH OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ .PDF

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2024. do 2026. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 59/23) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede od 17. studenog 2023. (KLASA: 404-01/23-01/85, URBROJ: 525-07/311-23-2) dana 29.02.2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu

JAVNI POZIV .PDF

OBRASCI .ZIP

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 59/23) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 29.02.2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu

JAVNI POZIV .PDF

OBRASCI .ZIP

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE

U PROJEKTU

„ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

JAVNI POZIV .PDF

PRIJAVNI OBRAZAC .PDF

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA .PDF

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA .PDF

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi jednakost za sve! Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. siječnja 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME

NA PROJEKTU

„ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

 

JAVNI POZIV .PDF

Obrazac 1. - Prijava_Javni poziv za zapošljavanje_Zaželi jednakost za sve!_Kloštar Ivanić .PDF

Obrazac 2. - Privola_Javni poziv za zapošljavanje_Zaželi jednakost za sve!_Kloštar Ivanić .PDF

Stranica 1 od 20