Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić objavljenog u Narodnim novinama od 15.06.2022. godine, objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "REFERENTA ZA OPĆE POSLOVE I PRAĆENJE NABAVE" u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se

u četvrtak, 28. srpnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

 

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 15.06.2022. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, temelje se na slijedećim propisima:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  2. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
  3. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

 

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražene odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja a vrijeme pisane provjere traje 30 minuta.

Kandidati su na testiranje dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj boji.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom niti bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostor u kojem se odvija testiranje
  • razgovarati sa ostalim kandidatima niti remetiti njihovu koncentraciju na bilo koji drugi način.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki točan odgovor iz testa, dodjeljuje se 1 bod. Maksimalni broj bodova ostvarenih na testu je 10. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ukoliko imaju najmanje 5 točnih odgovora, odnosno 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili test, pristupit će razgovoru sa Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu koje je predmet javnog natječaja.

Rezultati intervjua, ukupno se boduju sa maksimalnih 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

                                                                    

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja                                                    

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u
skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2022.
godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 10.06.2022. g., KLASA:112-01/22-01/04,
URBROJ: 238-14-02-22-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika na radno mjesto: „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u
Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca


Posebni uvjeti za prijam u službu:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit,
- poznavanje rada na računalu.
Opći uvjeti za prijam u službu:
Osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu
utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19):
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen
državni stručni ispit može se primiti na radno mjesto pod uvjetom da isti položi u roku godine
dana od dana prijama u službu.
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju
upotrijebljeni su neutralno i odnose se na ženske i muške osobe.
Uz prijavu na natječaj obavezno se prilažu isprave kao dokaz o ispunjavanju uvjeta u
neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik, i to:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik važeće osobne iskaznice,
putovnice a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo
dokazuje domovnicom),
- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik svjedodžbe),
- dokaz o traženom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima
(potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o
radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne
godine na odgovarajućim poslovima),
- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja o
položenom državnom stručnom ispitu ako kandidati/kinje imaju položen državni stručni
ispit);
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji
od šest mjeseci od objave natječaja,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).
Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon
obavljenog izbora, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu, čime dokazuje ispunjavanje
uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te
ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i
sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se
takvim osobama dostavlja pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima
prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Podnositelj prijave koji ima pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakonima,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi
na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na
koje se poziva, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) i dokaz o nezaposlenosti za vrijeme trajanja
natječaja (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), ako posebnim
zakonom nije propisano koju dokumentaciju je obavezan priložiti.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane odredbama navedenog Zakona, a koji
su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf
Prednost mogu ostvariti i zaposlene osobe ako su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju
njihovoj stručnoj spremi.
Kandidat svojom prijavom na natječaj daje suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka u
svrhu provođenja natječaja za prijam u službu i zasnivanja radnog odnosa.
Na službenoj web - stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr bit će dostupan
opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić objavit će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije
održavanja istog.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8)
dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22,
10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Natječaj za prijam referenta za opće poslove i praćenje
nabave – ne otvaraj“
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Detalji .rar

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i
Odluke Općinskog načelnika od 06.06.2022.g., općinski načelnik Općine Kloštar
Ivanić raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini .pdf

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i Odluke Općinskog načelnika od 25.04.2022.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
 za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
                                         Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini                                                         

                                                                     I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to:

KO Ivanić Grad:
kčbr. 77., površine 3.569 m2, isključivo zakup trave. početni iznos zakupnine 300,00 kn.  

KO Kloštar Ivanić:
kčbr. 3534. i kčbr. 3810 (kod Sportskog parka), ukupne površine 80.000 m2, početni iznos zakupnine 4.320,00 kn,
kčbr. 872/11, kčbr. 872/12, kčbr. 872/13, kčbr. 872/14, kčbr. 872/15 (staro sajmište),                
ukupno površine 2.567 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn. 
kčbr. 2646, ukupne površine 1.170 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 200,00 kn. 

KO Bešlinec:
kčbr. 511., površine 8.573 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn,
kčbr. 783., površine 3.268 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
kčbr. 710/2., površine 3.630 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

KO Obreška:
      1.    kčbr. 184., površine 2.238 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn.


                                                                    II.
Nekretnine opisane u toč. I. ove Odluke daju se u zakup za 2022. godinu, OPG-ima, poljoprivrednim obrtima ili pravnim osobama registriranim za poljoprivrednu djelatnost sa prebivalištem/sjedištem na području Općine Kloštar Ivanić, putem postupka javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.

Pismena ponuda mora sadržavati: 
Naziv OPG-a, obrta, tvrtke (MIBPG, MB), adresa prebivališta/sjedišta, ime i prezime nositelja OPG-a odnosno osobe ovlaštene za zastupanje 
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija), izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
Preslika osobne iskaznice 
oznaku kat. čestice i KO,
visinu ponuđene godišnje zakupnine,
broj žiro-računa OPG-a, obrta, tvrtke, na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije na natječaju,
dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja iznosi 5% od početne cijene zakupnine, te se uplaćuje na račun HR 712340009 1819300008, model HR 68, poziv na broj 7706 – OIB uplatitelja 
Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić o podmirenim svim obvezama za zakup općinskog kao i zakup, prodaju i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić.    

Ako su pod rednim brojem dvije ili više parcela, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno, za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju, i to:
- Dosadašnji zakupac, pod uvjetom da je uredno podmirivao obveze po osnovi zakupnine.
Navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos zakupnine postignut natječajem.

Javni natječaj objaviti će se oglašavanjem na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, na općinskim web stranicama i objavom na Obiteljskom radiju Ivanić.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA» ili osobno, do 10.05.2022. godine, do 15:00 sati.
Otvaranje ponuda biti će javno, a provesti će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 10.05.2022. godine u 15:00 sati.
Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.
                                                              
                                                                      III.
Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u pismenom obliku u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je zakupninu platiti u jednokratnom iznosu prije zaključenja ugovora o zakupu. 
                                                                      IV.
Općinski načelnik može raskinuti zaključeni ugovor o zakupu u slučajevima predviđenim Odlukom o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, 
  
Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, tel. 2823-104.

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje
 

JAVNI  POZIV  za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić

Obrasci za prijedlog kandidata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili na web stranicama Općine Kloštar Ivanić (www.klostarivanic.hr) OBRASCI .zip

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić putem Jedinstvenog odjela Općine Kloštar Ivanić u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranicama Općine i oglasnim pločama (‎do 6‎. ‎svibnja‎ ‎2022‎.godine)

JAVNI POZIV  .pdf

Temeljem članka 8., 9. i 10. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.
13/21) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine
Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja
raspisuje

NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Rok za podnošenje prijedloga: 02.05.2022. godine do 16,00 sati.

TEKST NATJEČAJA .pdf

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 320-01/22-01/02, URBROJ: 238/14-01-22-2, od dana 27.01.2022. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

 

OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ DANA 21.03.2022. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Kloštar Ivanić je 30 dana od dana objave natječaja (20.04.2022. godine).

ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić .pdf

KARTE PTC: 

PK - 1 .pdf
PK - 2 .pdf
PK - 3 .pdf
PK - 4 .pdf
PK - 5 .pdf
PK - 6 .pdf

OBRASCI: .zip

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 61/21) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 09.03.2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

 

Javni poziv .pdf

Obrasci .zip

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 27. siječnja  2021.) dana 09.03.2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

javni poziv .pdf

Obrasci .zip

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2022. godinu.

Odluka .pdf

Stranica 3 od 18