Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 10/23, 22/23) te Zaključka Općinskog načelnika od 26.05.2023. g., KLASA:112-01/23-01/03, URBROJ: 238-14-02-23-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje
                                             
                                                                                       JAVNI NATJEČAJ
za prijam namještenika na radno mjesto: „komunalni radnik na grobljanskim poslovima“ u Vlastiti pogon Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić -2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
Osobe prijavljene na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u  članku 12. ZSN-a:
 
1. punoljetnost;
 
2. hrvatsko državljanstvo;
 
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete:
 
1. osnovna škola ili niža stručna sprema;
 
2. vozačka dozvola B kategorije.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15.
i 16. ZSN-a.
 
Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na
natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
 
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog intervju s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.
 
U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:
 
1. životopis;
 
2. neovjerenu presliku svjedodžbe;
 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 
4. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi
kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);
 
5. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16.
ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
 
6. neovjerenu presliku vozačke dozvole (B kategorije).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili
ovjerenu presliku.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a
prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.
 
Prijave na   natječaj   s   dokazima   o   ispunjavanju   uvjeta   dostavljaju   se   u   roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – komunalni radnik na grobljanskim poslovima u Vlastiti pogon u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić – ne otvaraj«.
 
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i tražene
priloge navedene u natječaju.
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i
 
sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
 
Na web-stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.
 
Na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisanog testiranja iz općeg znanja s kandidatima, najmanje 5 dana prije njegova održavanja.
 
Dokumentacija priložena prijavi prijavljenim kandidatima se ne vraća.
 
Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
Natječaj i opis poslova i podaci o plaći .zip
Natječaj (NN 69/2023)