Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 10/23, 22/23) te Zaključka Općinskog načelnika od 25.09.2023. g., KLASA:112-01/23-01/006, URBROJ: 238-14-02-23-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje

                                            

                                                      JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na radno mjesto „spremač“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca

 

Osobe prijavljene na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u  članku 12. ZSN-a:

 

  1. punoljetnost;

 

  1. hrvatsko državljanstvo;

 

  1. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osobe moraju ispunjavati i sljedeće posebne

uvjete:

 

  1. osnovna škola ili niža stručna sprema.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15.

i 16. ZSN-a.

 

Sukladno članku 13. Zakona ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), na

natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Osobe koje se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

 

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog intervju s kandidatima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo te to i dokazima dokazao.

 

U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj osobe koje se prijavljuju dužne su priložiti sljedeće priloge:

 

  1. životopis;

 

  1. neovjerenu presliku svjedodžbe;

 

  1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);

 

  1. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi

kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci);

 

  1. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16.

ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili

ovjerenu presliku.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a

prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

 

Prijave na   natječaj   s   dokazima   o   ispunjavanju   uvjeta   dostavljaju   se   u   roku od                8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu namještenika na radno mjesto „spremač“ u  Jedinstveni upravni odjelu Općine Kloštar Ivanić – ne otvaraj«.

 

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je pravovremena i sadrži sve podatke i tražene

priloge navedene u natječaju.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

 

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i

 

sposobnosti putem pisanog testiranja iz općeg znanja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

 

Na web-stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

 

Na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisanog testiranja iz općeg znanja s kandidatima, najmanje 5 dana prije njegova održavanja.

 

Dokumentacija priložena prijavi prijavljenim kandidatima se ne vraća.

 

Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izabrati niti jedan kandidat te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja.

   

Natječaj i opis poslova i podaci o plaći .zip
Natječaj (NN 113/2023)