Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili

e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

 

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

 

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplomu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik rodnog lista,

– dokaz o državljanstvu (domovnicu),

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: potvrdu o radnom stažu ili elektronički zapis od HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

– potvrdu centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne stariju od dana objave natječaja,

– izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisanu).

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj

se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijma u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužan je prema odredbama članka 103. navedenog Zakona priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te:

– rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– preslik pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;

– dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;

– potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. navedenog zakona);

– preslik pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) navedenog zakona);

– potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji);

– rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

 

Podatke o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju osoba iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) mogu pronaći i na slijedećim internet stranicama: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 te https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13) ista se prednost može ostvariti samo pod jednakim uvjetima u slučaju ako nema kandidata iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

 

Pravo na prednost pri zapošljavanju dokazuje se odgovarajućim aktom nadležnog državnog tijela koje odlučuje o pravima iz tog Zakona (potvrda o priznatom statusu od strane nadležnog ureda državne uprave).

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu i načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

 

U svezi primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati sa slijedećim:

– da se svi podaci prikupljeni u natječajnom postupku obrađuju na temelju Zakona o radu, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Proljeće te ostalih pozitivnih propisa.

– da se predmetni osobni podaci mogu koristiti isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka te u konačnici sklapanja i izvršenja ugovora o radu i drugih prava i obveza iz radnog odnosa

– da podnošenjem prijave na natječaj kandidati prihvaćaju mogućnost da se podaci sadržani u prijavama na natječaj rabe za buduće potrebe zasnivanja radnog odnosa (tzv. momentalne popune prema čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

– da se osobni podaci čuvaju se sukladno propisima i općima aktima Dječjeg vrtića Proljeće koji uređuju zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva te posebnih propisa

– sa svojim pravom na pristup informacijama vezanim uz postupak prikupljanja i obrade gore navedenih osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka, mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka, pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje te pravom na povlačenje privole/suglasnosti.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće.

 

Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u sjedište Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dječji vrtić Proljeće, Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu«.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava javnom objavom na internet stranicama Dječjeg vrtića Proljeće (www.djecjivrtic-proljece.hr).