Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 13/21), a u svezi članka 7. zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 83/22), načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.10.2023. godine raspisuje

Javni poziv za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

DOKUMENTACIJA .ZIP

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA .PDF