Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 13/21), te Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 32/15 i 24/17), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 02.11.2023. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U

VLASNIŠTVU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako slijedi:

Redni broj

  1. (lokal br.3)

Mjesto

Općina Kloštar Ivanić

Adresa

Trg sv. Ivana 1

k.č.br./k.o.

3115, k.o. Kloštar Ivanić

Površina m2

23,20 m2

Djelatnost

Obavljanje djelatnosti Trgovine prehrambenim artiklima

Početna

zakupnina/kn(mjesečna)

 75,00 kn/ 9,95 EUR za m2 *

 

Jamčevina/EUR

692,52 EURA (5217,79 kuna)*

*(FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 7,53450 kn)

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić objavljen na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u javnom glasilu „24 sata“, putem pošte preporučeno ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“, na adresu Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

DOKUMENTACIJA .ZIP

ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora .pdf