Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „domar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA „DOMAR“ U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se

u ponedjeljak, 23. listopada 2023. godine s početkom u 11:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika „domar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 29.09.2023. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Upute kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i pristupaju testiranju

 

Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove do 11:30 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je kandidat prijavu povukao i u slučaju da na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju sa kojima će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu.

Kandidat na pisanom testiranju može ostvariti najviše 10 bodova. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od poznavanja opće kulture i provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta „domar“.

Testiranje traje 30 minuta. Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova bit će pozvan na razgovor (intervju) s Povjerenstvom – provjera interesa i motivacije za rad na radnom mjestu „domar“.

Rezultati pisanog testiranja biti će obznanjeni isti dan do 12:15 sati.

Ako kandidat na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova biti će pozvan na intervju s početkom u 12:15 sati isti dan.

Rezultati intervjua, ukupno se boduju sa maksimalnih 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.