Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

 

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 

 1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – referent za obračun naknada i doprinosa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

UVJETI:

 • srednja stručna sprema, gimnazija, ekonomski ili upravni smjer,
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

 

         Uvjeti utvrđeni za radno mjesto su na temelju odredaba Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

         Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

         Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

         Ako kandidat ostvaruje prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

         Kandidat koji nema položen državni ispit dužan ga je položiti u skladu sa Zakonom.

         Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

        

         Na web stranici Općine Kloštar Ivanić, www.klostar-ivanic.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

         Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku isprave o dokazu hrvatskog državljanstva (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11, 110/15, 102/19),
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
 • dokaz o traženom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih je vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima),
 • presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
 • pisanu vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka za prijem u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 60/11, 4/18, 112/19),
 • presliku dokaza o znanju rada na računalu (ako kandidat ima posebnu osposobljenost za rad na računalu ) ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici.

         Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

         Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas  sukladno članku 21. Zakona.

         Kandidat/kinja na Oglasu pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa  u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Statutom Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21).

            Pisane prijave s dokazima podnose se u roku 8 dana od dana objave Oglasa pri Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Ne otvaraj – prijava na Oglas za prijam u službu“.

         O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.   

Upute i obavijesti kandidatima .pdf

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i Odluke Općinskog načelnika od 09.04.2021.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  r a s p i s u j e

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

                                       Općine Kloštar Ivanić u 2021. godini                                                        

I.

Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to:

 

KO Ivanić Grad:

 1. kčbr. 77., površine 3.569 m2, isključivo zakup trave. početni iznos zakupnine 300,00 kn. 

 

KO Kloštar Ivanić:

 1. kčbr. 3534. i kčbr. 3810 (kod Sportskog parka), ukupne površine 80.000 m2, početni iznos zakupnine 4.320,00 kn,
 2. kčbr. 872/11, kčbr. 872/12, kčbr. 872/13, kčbr. 872/14, kčbr. 872/15 (staro sajmište),               

ukupno površine 2.567 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

 1. kčbr. 2646, ukupne površine 1.170 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 200,00 kn.

 

KO Bešlinec:

 1. kčbr. 511., površine 8.573 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn,
 2. kčbr. 783., površine 3.268 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
 3. kčbr. 710/2., površine 3.630 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

 

KO Obreška:

      1.    kčbr. 184., površine 2.238 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn.

 

II.

 1. Nekretnine opisane u toč. I. ove Odluke daju se u zakup za 2021. godinu, putem postupka javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.

 

 1. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe, državljani RH.

            Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. naziv (OIB, MB), odnosno ime i prezime ponuditelja,
 2. oznaku kat. čestice i KO,
 3. visinu ponuđene godišnje zakupnine,
 4. broj žiro-računa, tekućeg ili štednog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije na natječaju,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja iznosi 5% od početne cijene zakupnine, te se uplaćuje na račun HR 712340009 1819300008, model HR 68, poziv na broj 7706 – OIB uplatitelja,
 6. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić o podmirenim svim obvezama za zakup općinskog kao i zakup, prodaju i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić.   

 

 1. Ako su pod rednim brojem dvije ili više parcela, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno, za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.

 

 1. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju, i to:

- Dosadašnji zakupac, pod uvjetom da je uredno podmirivao obveze po osnovi zakupnine.

Navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos zakupnine postignut natječajem.

 

 1. Javni natječaj objaviti će se oglašavanjem na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, na općinskim web stranicama i objavom na Obiteljskom radiju Ivanić.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA» ili osobno, do 21.04.2021. godine, do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda biti će javno, a provesti će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 21.04.2021. godine u 10:00 sati.

 1. Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

III.

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se u pismenom obliku u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup zemljišta.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je zakupninu platiti u jednokratnom iznosu pri zaključenju ugovora o zakupu.

IV.

Općinski načelnik može raskinuti zaključeni ugovor o zakupu u slučajevima predviđenim Odlukom o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, KLASA: 320-02/21-01/04, URBROJ: 238/14-02-21-1, od 09.04.2021. godine.

 

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, tel. 2823-104.

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2021. do 2023. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21)   i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/29, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 27. siječnja  2021.) dana 01.04.2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. O izmjeni Uredbe (EU) broj 1408/2013 o promjeni članka 107 i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.02.2019.) (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013).

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić u 2021. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. Mjera 1.: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić
 2. Mjera 2.: Subvencioniranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak
 3. Mjera 3.: Subvenciranje premije osiguranja u poljoprivredi
 4. Mjera 4.: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi
 5. Mjera 5.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
 6. Mjera 6.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
 7. Mjera 7.: Financiranje dijagnostike tj. ultrazvuka krava za bređost nakon trećeg pripusta
 8. Mjera 8.: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
 9. Mjera 9.: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
 10. Mjera 10.: Sufinanciranje markica za telad

 

 1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici potpore i uvjeti za odobravanje potpore su:

 

 1. MJERA 1: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić:
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira troškove godišnje analize kakvoće mlijeka za svaku kravu pod obuhvatom uzgojno selekcijskog rada na području Općine u iznosu od 85,00 kn + PDV
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 1),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopija računa sa dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 2: Sufinanciranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak:
 • Općina Kloštar Ivanić subvencionira uzgojno-selekcijski rad pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak, za uzgojno valjano grlo u sve četiri kategorije aktivnih grla (pastusi, kobile, omad i ždrebad), kao i za aplikacije mikročipa te za izdavanje potvrda o vlasništvu (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 9.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 2),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 3: Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi:
 • Općina Kloštar Ivanić pokriva 25% od ukupnog iznosa premije iskazane na polici osiguranja ali do iznosa od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
 • Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 3),
 2. Dokaz da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 3. Dokaz o prebivalištu-sjedištu na području Općine Kloštar Ivanić,
 4. Dokaz da su poljoprivredne površine, stoka odnosno poljoprivredna proizvodnja koje osigurava na području Općine Kloštar Ivanić,
 5. Kopija police osiguranja,
 6. Kopija potvrde o plaćenoj premiji osiguranja po polici,
 7. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 4: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi:
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira stručno osposobljavanje u poljoprivredi
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 11.000,00 kn, odnosno do 300,00 kn po korisniku.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 4),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Kopija certifikata, iskaznice ili drugi dokument o stečenom znanju ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 5: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji odnosno junici 80,00 kuna.
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 24.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 5),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

                                                                                                       

 1. MJERA 6: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u maksimalnom iznosu od 75,00 kn po dozi sjemena temeljem uspostavljenog računa. 
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 30.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 6),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Dokaz da su završili tečaj za samostalno osjemenjivanje krmača,
 5. Kopije računa s dokazom uplate,
 6. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 7:   Financiranje dijagnostike tj. ultrazvuka krava za bređost nakon trećeg pripusta

 

 • Općina Kloštar Ivanić financira dijagnostiku  tj. ultrazvuk krava za bređost nakon trećeg pripusta (100% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu  mjeru je 4.000,00 kn. 
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 7),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopija računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 8: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira kupnju sjemena djeteline i DTS (90% troška) za sjetvu na području Općine Kloštar Ivanić (1kg po uvjetnom grlu) 
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 30.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 8),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 9: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira rano utvrđivanje bređosti kod krava (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 1.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 9),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. MJERA 10: Sufinanciranje markica za telad
 • Općina Kloštar Ivanić sufinancira markice za telad (50% troška)
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 6.000,00 kn.
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. Popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac – MJERA 10),
 2. Dokaz da korisnik potpore živi na području Općine Kloštar Ivanić ili da je OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić,
 3. Dokaz da je Korisnik potpore upisan u JRDŽ,
 4. Kopije računa s dokazom uplate,
 5. Kopija kartice žiro-računa / kopija IBAN-a.

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

 

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 17.12.2021. godine odnosno do utroška

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić ili preuzeti na internetskim stranicama http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji, a ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potrebni obrasci zahtjeva sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora poljoprivredi ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva načelnik Općine Kloštar Ivanić.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti, načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje potporu sukladno Programu potpora poljoprivredi.

 Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Kloštar Ivanić.

Sukladno Uredbi 2019/316 od 21.02.2019.g. o izmjeni Uredbe (EU)br. 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. Podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora koja je sastavni dio obrazaca prijave.

Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisanu obavijest o odobravanju dodjele potpore, a

potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška

dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Kloštar Ivanić.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kloštar Ivanić http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić te na Obiteljskom radiju Ivanić, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, na telefon 01/2892-475, 01/2823-104.

Obrasci .zip

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 48/20) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 31.03.2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
 2. Subvencija kamata po kreditima poduzetnicima.

 

 1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

            Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

 1. koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
 2. koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
 3. nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 5. koji imaju dospjeli dug prema Općini Kloštar Ivanić;
 6. koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.
 7. MJERE DODJELE SUBVENCIJA

Mjera 1.

Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje potporu za iznos komunalne naknade u prvih godinu dana od početka obavljanja poslovne djelatnosti,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 25.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 1)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koji je u 2021. godini počeo sa obavljanjem poslovne djelatnosti.

Mjera 2.

Subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnicima

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje subvenciju 0,5 % kamatne stope za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 10.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 2)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić te korisnik poduzetničkih kreditnih linija iz programa kreditiranja.

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 17.12.2021. godine odnosno do utroška

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić ili preuzeti na internetskim stranicama http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji , a ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno, poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić ili na e-mail adresu mateja.sviglin@klostar-ivanic.hr

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potrebni obrasci zahtjeva sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Dopuštenost potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpore koje osniva načelnik Općine Kloštar Ivanić sastavljeno od službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti, načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška

dobivene potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu.

          Gospodarski subjekti dužni su do kraja poslovne godine na obrascu dostaviti završno izvješće o iskorištenim sredstvima subvencije.

          Gospodarski subjekt dužan je izvršiti povrat sredstava u slijedećim slučajevima:

          1.  ako je priložena dokumentacija neistinita, odnosno ukoliko stvarno stanje  ne

               odgovara stanju u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji;

          2.  ako je utvrđeno nenamjensko trošenje dodijeljenih subvencija;

          3. kod utvrđenih nepravilnosti u radu, neposredno povezanima sa dodijeljenom

              subvencijom, utvrđenih od strane nadležnih institucija;

          4. ako do kraja poslovne godine gospodarski subjekt ne dostavi Izvješće o iskorištenim

              sredstvima subvencije.

          Povrat sredstava potrebno je izvršiti u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva Općine Kloštar Ivanić za povratom sredstava.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kloštar Ivanić http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić te na Obiteljskom radiju Ivanić, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, na telefon 01/2892-475, 01/2823-104.

Obrasci .zip

Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2021. godinu.

.zip

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2021 godinu.

.zip

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

.zip

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2021. godinu.

.zip

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2021. godinu.

.zip

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2021. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Kloštar Ivanić.

.zip

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15, 98/19), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.02.2021.g. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

 koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18, 9/20) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 18.01.2021. godine, KLASA: 320-01/21-01/01, URBROJ: 238/14-02-21-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021.g.

 

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2021. godini, slijedećih kultura:

 • kukuruz, ječam, zob, soja i DTS.

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 17.000,00 kn.

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2021. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

8. Obvezni sadržaj ponude:

 • naziv, adresa, žiro- račun i OIB ponuditelja
 • izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerena kopija)
 • originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama

(obrazac)

 • podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje PU o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja
 • potvrda Jedinstvenog upravnog odjela o podmirenim svim obvezama prema Općini Kloštar Ivanić (ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić)
 • izjava o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac)
 • izjava o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru,

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

 • izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2021. godini

 1. Rok za dostavu ponuda: 28.01.2021.g., do 15:30 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
 2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 28.01.2021. u 18:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
 3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Obrasci i troškovnik .zip

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u četvrtak, 14. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Poziv .pdf

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se u srijedu, 13. siječnja 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

Poziv .pdf

Stranica 5 od 18