Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić objavljenog u Narodnim novinama od 15.06.2022. godine, objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "REFERENTA ZA OPĆE POSLOVE I PRAĆENJE NABAVE" u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

Testiranje odnosno provjera znanja i intervju kandidata održati će se

u četvrtak, 28. srpnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat,  vijećnica.

 

Testiranje se provodi nakon objavljenog Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljenog u Narodnim novinama od 15.06.2022. godine, a istom pristupaju samo oni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatrati će se kao da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta službenika „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, temelje se na slijedećim propisima:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  2. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
  3. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

 

Pravila i postupak testiranja:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražene odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja a vrijeme pisane provjere traje 30 minuta.

Kandidati su na testiranje dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj boji.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom niti bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostor u kojem se odvija testiranje
  • razgovarati sa ostalim kandidatima niti remetiti njihovu koncentraciju na bilo koji drugi način.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Za svaki točan odgovor iz testa, dodjeljuje se 1 bod. Maksimalni broj bodova ostvarenih na testu je 10. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ukoliko imaju najmanje 5 točnih odgovora, odnosno 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili test, pristupit će razgovoru sa Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu koje je predmet javnog natječaja.

Rezultati intervjua, ukupno se boduju sa maksimalnih 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

                                                                    

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja