Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište -u naravi oranice i livade, u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, i to:

KO Ivanić Grad:

 1. kčbr. 77., površine 3.569 m2, isključivo zakup trave. početni iznos zakupnine 300,00 kn. 

KO Kloštar Ivanić:

 1. kčbr. 3534. i kčbr. 3810 (kod Sportskog parka), ukupne površine 80.000 m2, početni iznos zakupnine 4.320,00 kn,
 2. kčbr. 872/11, kčbr. 872/12, kčbr. 872/13, kčbr. 872/14, kčbr. 872/15 (staro sajmište), ukupno površine 2.567 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
 3. kčbr. 2646, ukupne površine 1.170 m2, isključivo zakup trave, početni iznos zakupnine 200,00 kn.

KO Bešlinec:

 1. kčbr. 511., površine 8.573 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn,
 2. kčbr. 783., površine 3.268 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.
 3. kčbr. 710/2., površine 3.630 m2, početni iznos zakupnine 300,00 kn.

KO Obreška:

     1.    kčbr. 184., površine 2.238 m2, početni iznos zakupnine 250,00 kn.

 

 1. Nekretnine opisane u toč. I. ove Odluke daju se u zakup za 2020. godinu, putem postupka javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda.

 

 1. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe, državljani RH.

            Pismena ponuda mora sadržavati:

 1. naziv (OIB, MB), odnosno ime i prezime ponuditelja,
 2. oznaku kat. čestice i KO,
 3. visinu ponuđene godišnje zakupnine,
 4. broj žiro-računa, tekućeg ili štednog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ako ponuditelj ne uspije na natječaju,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja iznosi 5% od početne cijene zakupnine, te se uplaćuje na račun HR 712340009 1819300008, model HR 68, poziv na broj 7706 – OIB uplatitelja,
 6. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić o podmirenim svim obvezama za zakup općinskog kao i zakup, prodaju i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić.   

 

 1. Ako su pod rednim brojem dvije ili više parcela, ponuditelj se mora natjecati za sve parcele zajedno, za koje je istaknuta jedinstvena početna cijena.

 

 1. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke, odnosno pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju, i to:

- Dosadašnji zakupac, pod uvjetom da je uredno podmirivao obveze po osnovi zakupnine.

Navedeni ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da je ponudio najviši iznos zakupnine, odnosno prihvati najviši iznos zakupnine postignut natječajem.

 1. Javni natječaj objaviti će se oglašavanjem na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić, na općinskim web stranicama i objavom na Obiteljskom radiju Ivanić.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, s naznakom «NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA» ili osobno u sandučić Općine Kloštar Ivanić koji se nalazi ispred izmještenog ureda na adresi Trg sv. Ivana 1., dvorište pučkog doma, područni objekt vrtića, do 15.04.2020. godine, do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda biti će javno, a provesti će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 15.04.2020. godine u 12:00 sati.

 1. Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Odluka načelnika .pdf

Natječaj .pdf 

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  24. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­   20. veljače 2020.  god.  natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2020. / 2021. u trajanju od 30 dana.

Sve detalje i samu odluku možete preuzeti OVDJE.

Udruge koje se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge koje se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Udruge u području javnih potreba u sportu za 2020. godinu.

Obavijest .pdf

Odluka .pdf

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 47/19) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 23.01.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
 2. Subvencija kamata po kreditima poduzetnicima.

 

 1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

            Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

 1. koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
 2. koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
 3. nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 5. koji imaju dospjeli dug prema Općini Kloštar Ivanić;
 6. koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

 

 1. MJERE DODJELE SUBVENCIJA

Mjera 1.

Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje potporu za iznos komunalne naknade u prvih godinu dana od početka obavljanja poslovne djelatnosti,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 25.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 1)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koji je u 2020. godini počeo sa obavljanjem poslovne djelatnosti.

Mjera 2.

Subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnicima

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje subvenciju 0,5 % kamatne stope za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 10.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 2)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić te korisnik poduzetničkih kreditnih linija iz programa kreditiranja.

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 18.12.2020. godine odnosno do utroška

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić ili preuzeti na internetskim stranicama http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji , a ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potrebni obrasci zahtjeva sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Dopuštenost potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpore koje osniva načelnik Općine Kloštar Ivanić sastavljeno od službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti, načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška

dobivene potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.

          Gospodarski subjekti dužni su do kraja poslovne godine na obrascu dostaviti završno izvješće o iskorištenim sredstvima subvencije.

          Gospodarski subjekt dužan je izvršiti povrat sredstava u slijedećim slučajevima:

          1.  ako je priložena dokumentacija neistinita, odnosno ukoliko stvarno stanje  ne

               odgovara stanju u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji;

          2.  ako je utvrđeno nenamjensko trošenje dodijeljenih subvencija;

          3. kod utvrđenih nepravilnosti u radu, neposredno povezanima sa dodijeljenom

              subvencijom, utvrđenih od strane nadležnih institucija;

          4. ako do kraja poslovne godine gospodarski subjekt ne dostavi Izvješće o iskorištenim

              sredstvima subvencije.

          Povrat sredstava potrebno je izvršiti u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva Općine Kloštar Ivanić za povratom sredstava.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kloštar Ivanić http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić te na Obiteljskom radiju Ivanić, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, na telefon 01/2892-475, 01/2823-104.

Izjave i obrasci .zip

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 20.01.2020. godine, KLASA: 320-01/20-01/03, URBROJ: 238/14-02-20-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2020. g.

Natječaj .pdf

Izjava .pdf

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 39/17, 45/18)   i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/17-01/77, URBROJ: 525-07/0191-17-2 od 30. studenog 2017.) dana 16.01.2020. godine objavljuje poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.

.pdf

Obrasci mjera .zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti za 2020. godinu..

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se  temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2020. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2020. godinu.

.zip

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  koji se  temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2020.g.

.zip

Stranica 9 od 20