Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), te Odluke Općinskog vijeća o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 35/20) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći


JAVNI NATJEČAJ

 za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić

 

I.

D a j e  se u najam stambene kuća u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić , koja se nalazi u naselju Čemernica Lonjska, na adresi Čemernica Lonjska 33, Kloštar Ivanić,  na k.č.br. 710/1 k.o. Bešlinec.

Stambena kuća se sastoji od predsoblja, dnevne sobe s kuhinjom i blagavaonicom, spavaće sobe, ostave i kupaonice, čija je ukupna neto površina 66,20 m2.

Iznos mjesečne najamnine stambene kuće je 1.000,00 kn.

 II.

Pravo na podnošenje Zahtjeva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić ima punoljetni hrvatski državljanin koji:

 • ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u trenutku raspisivanja natječaja,
 • kao i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • kao i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u Zahtjevu nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Kloštar Ivanić.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug ili osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici,  srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.

Kao dokaz o postojanju izvanbračne zajednice služi izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju podnositelj Zahtjeva i izvanbračni član ovjeravaju kod javnog bilježnika.

II.

Lista prvenstva za davanju stambene kuće u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

 1. dužina prebivanja na području Općine Kloštar Ivanić
 2. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu
 4. socijalni uvjeti (samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje)

IV.

DOSTAVA ZAHTJEVA:

 1. Popunjeni Zahtjev za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnosi se na posebnom obrascu kojeg se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.
 2. Zahtjevu je potrebno priložiti svu dokumentaciju naznačenu u Zahtjevu
 3. Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija koja je temelj za bodovanje smatrat će se nepotpunim i odbacit će se.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva – prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana njegove objave putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 5. Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti, putem pošte ili se predaje neposredno u općinskom sjedištu, na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 Školska 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

 s naznakom „Natječaj za davanje u zakup stambene kuće u vlasništvu

Općine Kloštar Ivanić – NE OTVARATI“ – najkasnije do 11.11.2020. g.

 

RAZMATRANJE I BODOVANJE ZAHTJEVA:

 1. Nakon isteka roka, Komisija za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić obavit će bodovanje temeljem odredbi Odluke o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, te utvrditi prijedlog Liste prvenstva.
 2. Prijedlog liste prvenstva bit će objavljen putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 3. Podnositelji Zahtjeva moći će dati prigovora na prijedlog Liste prvenstva Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u roku od 8 dana od objave prijedloga Liste prvenstva. Nakon isteka roka za prigovor Komisija za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić utvrđuje Konačnu listu prvenstva.
 4. Temeljem Konačne liste prvenstva Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o davanju stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam, koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaju.
 5. Na temelju Rješenja o davanju stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u najam Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i izabrani podnositelj zahtjeva sklapaju Ugovor o najmu stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.