Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 02.05.2016.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini.

Natječaj. .pdf

Odluka. .pdf                                                        

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 18. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25. travnja 2016. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program ranog odgoja, obrazovanja njege i skrbi  predškolske djece

 

 • Kraći programi i aktivnosti unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 4 godine (posebno se naplaćuju)

 

 • Program predškole  (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2017. napuniti šest godina)

 

 

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

 1. Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2016. do 31. svibnja 2016. godine u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:sati.

 

 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

 1. Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja) s poštanskom markom
 2. Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)
 3. Potvrdu o prebivalištu djeteta (izdaje MUP)
 4. Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta
 5. Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 6. Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja
 7. Potvrda o zaposlenosti roditelja*
 8. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu*/**

 

 1. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

 

 1. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 16. lipnja 2016. godine:
  1. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće
  2. na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće
  3. poštom na adresu korisnika.

 

6.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/16-06-46

URBROJ: 238-14/78-16-01

U Kloštru Ivaniću, 25. travnja 2016.g.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

              Nenad Kukec

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Zagrebačke županije u 2016. godini.

.pdf

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2016. do 2017. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 5/16) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/16-01/48, URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 30. ožujka 2016.) dana 29. travnja 2016. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

Poziv .pdf

Dokumentacija (izjave i obrasci) .zip

Temeljem članka 7. i 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15), članka 45. i članka 79. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13), te Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 32/15), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 6. ožujka 2016. godine raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 29.02.2016. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog područja za 2016. godinu.

Natječaj. .pdf

Odluka OV. .pdf

Upute za prijavitelje. .pdf

Obrasci za prijavitelje. .zip

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 29.02.2016. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti za 2016. godinu.

Natječaj. .pdf

Odluka OV. .pdf

Upute za prijavitelje. .pdf

Obrasci za prijavitelje. .zip

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 29.02.2016. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2016. godinu.

Natječaj. .pdf

Odluka OV. .pdf

Upute za prijavitelje. .pdf

Obrasci za prijavitelje. .zip

Odluka o dodjeli financijskih sredstava. .pdf

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 19.02.2016. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

Natječaj. .pdf

Upute za prijavitelje. .pdf

Odluka Općinskog vijeća o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2016. godini. .pdf

Obrasci za prijavitelje. .zip

Odluka o dodjeli financijskih sredstava. .pdf

Stranica 13 od 17