Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 39/17) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/17-01/77, URBROJ: 525-07/0191-17-2 od 30. studenog 2017.) dana 13.02.2018. godine objavljuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini za sljedeće aktivnosti:

  1. Mjera 1.: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić
  2. Mjera 2.: Subvencioniranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak
  3. Mjera 3.: Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi
  4. Mjera 4.: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi
  5. Mjera 5.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
  6. Mjera 6.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
  7. Mjera 7.: Sufinanciranje dijela kamata poljoprivrednih kredita
  8. Mjera 8.: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
  9. Mjera 9.: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
  10. Mjera 10.: Sufinanciranje markica za telad

Javni poziv .pdf

Program potpora .pdf

Obrasci mjera .zip