Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 22. i 24.  Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti "Odvodnja atmosferskih voda" u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Dokumentacija za nadmetanje – troškovnik može se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8,00 do 15,00, uz prethodnu najavu,a rok za zaprimanje ponuda je 28.02.2018 g. do 12,30 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom «Ne otvarati – ponuda za odvodnju atmosferskih voda», predajom na urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, otvaranje ponuda biti će 28.02.2018. g. u 12,30 sati, na adresi naručitelja, a izvršiti će ga povjerenstvo imenovano od strane naručitelja, a prisustvovati mogu samo opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Natječaj .pdf