Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 05.10.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-6, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2018. g.

.pdf

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 

 1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Oglas .pdf

Upute kandidatima .pdf

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora

1. a) Naručitelj: Općina Kloštar Ivanić

b) Sjedište: Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić

c) Tel.: 01/2892-475, telefaks: 2892-450

d) MB: 02741202

e) OIB: 18133797436.

2. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti:

investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Detaljan opis radova naveden je u dokumentaciji za nadmetanje.

3. Djelatnost će se obavljati na području Općine Kloštar Ivanić.

4. Alternativne ponude i inačice nisu dopuštene.

5. Početak radova: po nalogu naručitelja.

Radovi se ugovaraju za 2018. godinu.

6. Dokumentacija za nadmetanje – troškovnik može se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8 do 15, uz prethodnu najavu.

7. Rok zaprimanja ponuda: 29. 6. 2018. do 12 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom »Ne otvarati – ponuda za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta«, predajom na urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja.

8. Otvaranje ponuda bit će 29. 6. 2018. g. u 12 sati, na adresi naručitelja.

Ponude će otvoriti povjerenstvo koje imenuje naručitelj, a prisustvovati mogu samo opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

9. Uvjeti i način plaćanja: plaćanje stvarno izvedenih radova na temelju privremenih i okončane situacije.

10. Zajedničke ponude: nisu dopuštene.

11. Uz ponudu ponuditelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

11.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne stariju od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenom presliku.

11.2. Financijsku dokumentaciju:

a) za poduzetnika

– bilanca za prethodno obračunsko razdoblje

– račun dobiti i gubitka za prethodno obračunsko razdoblje

– BON 1 i BON 2, SOL 2

– statistički izvještaj – obrazac TSI – POD

b) za obrtnika:

– izvadak iz knjige primitaka i izdataka za prethodnu godinu,

– BON 2 ili odgovarajuće financijsko izvješće,

11.3. Potvrda porezne uprave o stanju duga – dokazi o plaćenim porezima i doprinosima.

11.4. Popunjen originalni ponudbeni troškovnik, u cijelosti.

11.5. Dokaze o nekažnjavanju – izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u korupciji, prijevari i pranju novca, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja odnosno poziva, a koju izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja,

11.6. dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

– izjava o posjedovanju odgovarajuće tehničke opreme za obavljanje djelatnosti, poslovnog prostora

– izjavu o broju stalno zaposlenih djelatnika odgovarajućih kvalifikacija

– popis izvedenih istovrsnih ili sličnih radova na temelju ugovora u posljednjih 5 (pet) godina s potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora.

11.7. Pisane izjave:

– da je proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata za formiranje cijene,

– da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganje svoje zaposlenike za hitne i nepredviđene radove,

– da će za dobro izvršenje poslova po sklapanju ugovora u roku 7 (sedam) dana dostaviti ovjerenu i potpisanu zadužnicu za svaku ugovornu godinu na iznos u visini od 25% ugovorene cijene. Zadužnica mora biti ovjerena kod javnog bilježnika,

– da će se ugovorene cijene primjenjivati bez promjena u vremenu trajanja ugovora.

11.8. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

– jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti u obliku potpisane i ovjerene zadužnice na iznos do 50.000,00 kn,

11.9. Uvjeti plaćanja – isključen predujam, plaćanje u roku od 30 dana od ovjere situacije,

11.10. Pogodnosti u plaćanju,

11.11. Opcija ponude – ne kraća od 90 dana od određenog za dostavu ponude.

12. Jezik na kojem se dostavlja ponuda: hrvatski.

13. Ponuda se predaje u izvorniku i presliku, uvezena jamstvenikom, numeriranih stranica u skladu sa sadržajem iz t. 11. natječaja.

14. Kriterij za odabir: najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.

15. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i poništiti natječaj te pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

16. O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja učesnici će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana izvršenog odabira.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kloštar Ivanić  objavljuje

OGLAS

za prijam službenik/ice u službu na određeno vrijeme

 1. u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić na radno mjesto – viši referent za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

UVJETI:

 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Oglas .pdf

Upute i obavijesti kandidatima .pdf

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i Odluke Općinskog načelnika od 28.03.2018.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf                                                        

Temeljem članka 6. i 7. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

.pdf

 

Odluka o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja.

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 18., 22. i 24.  Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora "Nabava, dovoz i ugradnja kamena" u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Dokumentacija za nadmetanje – troškovnik može se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8,00 do 15,00, uz prethodnu najavu,a rok za zaprimanje ponuda je 28.02.2018 g. do 12,00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom «Ne otvarati – ponuda za nabavu, dovoz i ugradnju kamena», predajom na urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, otvaranje ponuda biti će 28.02.2018. g. u 12,00 sati, na adresi naručitelja, a izvršiti će ga povjerenstvo imenovano od strane naručitelja, a prisustvovati mogu samo opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Natječaj .pdf

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14), članka 16., 22. i 24.  Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora.

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti "Odvodnja atmosferskih voda" u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić.

Dokumentacija za nadmetanje – troškovnik može se podići na adresi naručitelja, radnim danom od 8,00 do 15,00, uz prethodnu najavu,a rok za zaprimanje ponuda je 28.02.2018 g. do 12,30 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu naručitelja, s naznakom «Ne otvarati – ponuda za odvodnju atmosferskih voda», predajom na urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, otvaranje ponuda biti će 28.02.2018. g. u 12,30 sati, na adresi naručitelja, a izvršiti će ga povjerenstvo imenovano od strane naručitelja, a prisustvovati mogu samo opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

Natječaj .pdf

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 39/17) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/17-01/77, URBROJ: 525-07/0191-17-2 od 30. studenog 2017.) dana 13.02.2018. godine objavljuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini za sljedeće aktivnosti:

 1. Mjera 1.: Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić
 2. Mjera 2.: Subvencioniranje uzgojno – selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i Hrvatski hladnokrvnjak
 3. Mjera 3.: Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi
 4. Mjera 4.: Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi
 5. Mjera 5.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području Općine Kloštar Ivanić
 6. Mjera 6.: Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine Kloštar Ivanić
 7. Mjera 7.: Sufinanciranje dijela kamata poljoprivrednih kredita
 8. Mjera 8.: Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS
 9. Mjera 9.: Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava
 10. Mjera 10.: Sufinanciranje markica za telad

Javni poziv .pdf

Program potpora .pdf

Obrasci mjera .zip

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 30.01.2018. godine, KLASA: 320-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2018. g.

Natječaj .pdf

Zaključak .pdf

Stranica 12 od 20