Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015./2016.

.pdf

Obrazac prijave.

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016., za učenike i studente.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

-   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

-   da su redoviti učenici srednje škole

-   da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja

-  da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5

-  da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja/smotre ili             da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a  koji su u struci srednjoškolskog obrazovanja za koje učenik/ica traži stipendiju

-  da nisu stariji od 20 godina

                                                

B) STUDENTI

-   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

-  da su redoviti studenti

-  da nisu ponavljali razred/godinu u posljednje dvije godine školovanja,

-  da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini

-  da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja, ili da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre, ili da su dobitnici rektorove/dekanove nagrade, ili da su dobitnici drugih posebnih nagrada od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta ili da imaju objavljeni barem jedan znanstveno-stručni rad ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u struci studija za koji student/ica  traži stipendiju

-   da nisu stariji od 26 godina

 

Za školsku/akademsku godinu 2015/2016. dodijeliti će se:

 1. UČENICIMA

- najviše 30 stipendija, od toga:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od toga za deficitarna zanimanja učenika: alatničar, armirač, bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, izolater,  krovopokrivač, limar, mesar, stolar, staklar, slastičar tesar, tokar, vatrogasac, vodoinstalater, vozač teretnog vozila, zavarivač i zidar, dodijeliti će se do 10 učeničkih stipendija.

 

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. STUDENTIMA

- najviše 20 stipendija, od toga:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 10 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 10 stipendija.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2015. godine.

 

3. Mjesečni iznos stipendije:

a) za učenike - 500,00 kuna

b) za studente - 1.000,00 kuna

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

- uspjeh u školovanju

- kriterij izvrsnosti

B) Stipendija  prema socijalnom  kriteriju za učenike i studente:

- uspjeh u školovanju

- socijalni status obitelji

 

2. Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđenim prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja sukladno čl. 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10 i 26/11.).

Socijalni status kandidata i obitelji boduje se sukladno čl. 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.).

 

3. Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu obitelji.

 

4. Dokumentacija koju kandidat treba podnijeti kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana

 

Prijava na natječaj sastoji se od

A) ispunjavanja prijave na natječaj putem linka i

B) dostave dokumentacije.

Dokumentacija se sastoji od:

  1. Popunjen i potpisan obrazac prijave objavljen na stranicama (/www.zagrebacka-zupanija.hr)

2) Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike (članove domaćinstva, njihov status,  itd.)

3. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2015/2016.

4. Svjedodžbe za dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima iz dvije prethodne godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova

5) Rodni list

6) Dokaz o hrvatskom državljanstvu i o mjestu prebivališta za kandidata (domovnica i potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a ili osobna iskaznica)

7) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena od javnog bilježnika (prilažu je  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju);

8) Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZZ kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)  - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

9) Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta ( npr. rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku pomoći za uzdržavanje, sudska rješenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr. - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

10) Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji,  dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu - prilažu ih  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti;

11. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerena od javnog bilježnika

12. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerena od javnog bilježnika

 

NAPOMENA:

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a  navedene su pod točkom 4.B) 7., 8., 11. 12. mogu biti  izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati. 

 

Prijave za natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu mogu se podnijeti na slijedeće načine na adresu: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije” (poštom), ili osobno na adresu Zagrebačka županija, Ulica I. Lučića 2a/VI, soba 13. od 8,00 do 12,00 sati.

Radi detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za  prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492 od 8,00 do 12,00 sati.

 

Obrazac prijave.

Upute za prijavu.

Popis dokumentacije.

Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.

Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 01.09.2016. godine.

Obvezni sadržaj ponude:

-naziv, adresa, OIB ponuditelja,

-izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerene kopija),

-originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac),

-podatak o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

-uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

-potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

-izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac),

-izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka - obrazac).

-izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po korisnicima - OPG-ima (obrazac) 

            -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske

                  sjetve u 2015. godini

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

-2 bianco potpisane mjenice tvrtke ili obrta

-2 bianco potpisane vlastite mjenice

-1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude do 21.09.2015. godine do 15,30 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 15,30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

.pdf

Izmijenjena je definicija obiteljske kuće u Programu, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Ovaj poziv se ne odnosi na zgrade koje imaju upravitelja sukladno prema Zakonu o vlasništvu. Isključivo za sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice se mogu prijaviti i kuće koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine. 

Prijava je otvorena za sve građane, te se šalje direktno u Fond za očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost.

Uvjeti sufinanciranja i potrebni obrasci: www.fzoeu.hr Informacije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Besplatni info telefon 0800 200 170 (radnim danom od 9-15 sati)

.pdf

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti.

Kreditna linija sa subvencijom kamatne stope u suradnji Ministartsva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i poslovnih banaka. Krediti za poduzetnike koji ulažu na području Zagrebačke županije.

- Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. te profitne ustanove, koji ulažu na području Zagrebačke županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

- Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti korisnika kredita proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

- Iznos kredita: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši 5.000.000,00 kuna.

- Namjena: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni): kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme; obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

- iznos subvencionirane kamate: za proizvodne djelatnosti 4% (ministarstvo poduzetništva i obrta 2%, Zagrebačka županija 2%); za uslužne djelatnosti 2% (Ministarstvo poduzetništva i obrta 1%, Zagrebačka županija 1%).

Kontakt:
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel:  01/6009 415, 01/6009 457

Detaljnije sa obrascima na stranicama Zagrebačke županije.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava.

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana 29.04.2015. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava natječaj za upis djece u dječji vrtić "Proljeće" Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015/2016.

Natječaj .pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 33/14) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći
                                                                                        JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
1. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:
a) k.č.br. 3552/1, z.k.ul. 2552, k.o. Kloštar Ivanić, površine 15.239 m2, građevinsko područje namijenjeno za sportsko
rekreativne sadržaje.
b) k.č.br. 107, z.k.ul. 824, k.o. Bešlinec, površine 29.885 m², poljoprivredno zemljište.
c) k.č.br. 85, z.k.ul. 587, k.o. Obreška, površine 5.214 m², građevinsko zemljište.
Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Općine Kloštar Ivanić, na adresi: Školska 22, Kloštar Ivanić, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.
2. Početna cijena nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:
· za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 121.872,47 kuna,
· za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 37.968,89 kuna,
· za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 27.266,04 kuna.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:
· fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
· pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,
· strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pod uvjetom da svi prethodno navedeni
nemaju dugo
vanja prema Općini Kloštar Ivanić i Republici Hrvatskoj.
4. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi
ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
5. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:
· ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,
· OIB ponuditelja,
· oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda,
· iznos ponuđene cijene zemljišta iz ovog javnog natječaja, upisan brojkama i slovima, a koji ne može biti manji od
početne cijene predviđene ovim javnim natječajem,
· broj računa na koji će se vraćati jamčevina.
6. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:
· dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,
· za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od
dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te
ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvolje-
no natjecanje),
· dokaz o uplaćenoj jamčevini,
· potvrda Općine Kloštar Ivanić da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Kloštar Ivanić,
· potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka
natječaja,
· bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u
državi sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni
prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz
opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Općina
Kloštar Ivanić tražila ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji
naručitelj smatra prikladnim),
· BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljed-
njih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno
u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Općina Kloštar Ivanić
može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze
· izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog natječaja.
Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Općine Kloštar Ivanić (www.klostar-ivanic.hr).
7. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kloštar Ivanić, IBAN: HR71234000091819300008, poziv na broj 68, 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.
8. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
9. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati«. Rok za dostavu ponude je do 14.05.2015. godine do 12,00 sati.
10. Otvaranje zaprimljenih ponuda biti će javno, a provest će se u sjedištu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 14.05.2015. godine u 12,00 sati.
11. Postupak javnog natječaja provest će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, odnosno otvorit će pristigle ponude, po otvaranju ponuda sastavit će Zapisnik o otvaranju ponuda i utvrditi najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju.
12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Kloštar Ivanić u roku od 30 dana računajući od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji nekretnine. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Kloštar Ivanić u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
13. Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva i zabilježbu prava prvokupa snosi kupac.
14. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.
15. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do otvaranja ponuda i to pismeno na obrascu kojeg može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.
16. Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.
17. Načelnik Općine Kloštar Ivanić zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

Obrazac ponude.

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić javni natječaj za investicijsko održavanje cesta objavljen u Narodnim novinama u broju 47., od 28.04.2015. godine.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 22.04.2015.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za davanje  u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini.

.pdf                                                        

Poziv na testiranje kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Višeg referenta za pravne poslove".

Poziv .pdf.

Stranica 8 od 10