Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 47/19) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 23.01.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
 2. Subvencija kamata po kreditima poduzetnicima.

 

 1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

            Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

 1. koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
 2. koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
 3. nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 4. koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 5. koji imaju dospjeli dug prema Općini Kloštar Ivanić;
 6. koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

 

 1. MJERE DODJELE SUBVENCIJA

Mjera 1.

Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje potporu za iznos komunalne naknade u prvih godinu dana od početka obavljanja poslovne djelatnosti,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 25.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 1)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koji je u 2020. godini počeo sa obavljanjem poslovne djelatnosti.

Mjera 2.

Subvencioniranje kamata po kreditima poduzetnicima

 

Korisnici potpore i uvjeti za odobrenje potpore:

 • Općina Kloštar Ivanić daje subvenciju 0,5 % kamatne stope za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika,
 • Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 10.000,00 kuna,
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu:
  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (oznake Obrazac- MJERA 2)
  2. Dokaz da je subjekt malog gospodarstva u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić te korisnik poduzetničkih kreditnih linija iz programa kreditiranja.

 

 1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 18.12.2020. godine odnosno do utroška

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić ili preuzeti na internetskim stranicama http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji , a ispunjeni zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

Potrebni obrasci zahtjeva sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Dopuštenost potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpore koje osniva načelnik Općine Kloštar Ivanić sastavljeno od službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti, načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška

dobivene potpore sukladno Programu poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu.

          Gospodarski subjekti dužni su do kraja poslovne godine na obrascu dostaviti završno izvješće o iskorištenim sredstvima subvencije.

          Gospodarski subjekt dužan je izvršiti povrat sredstava u slijedećim slučajevima:

          1.  ako je priložena dokumentacija neistinita, odnosno ukoliko stvarno stanje  ne

               odgovara stanju u zahtjevu ili priloženoj dokumentaciji;

          2.  ako je utvrđeno nenamjensko trošenje dodijeljenih subvencija;

          3. kod utvrđenih nepravilnosti u radu, neposredno povezanima sa dodijeljenom

              subvencijom, utvrđenih od strane nadležnih institucija;

          4. ako do kraja poslovne godine gospodarski subjekt ne dostavi Izvješće o iskorištenim

              sredstvima subvencije.

          Povrat sredstava potrebno je izvršiti u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva Općine Kloštar Ivanić za povratom sredstava.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Kloštar Ivanić http://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/natjecaji i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić te na Obiteljskom radiju Ivanić, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, na telefon 01/2892-475, 01/2823-104.

Izjave i obrasci .zip