Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 

 1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5
 • da nisu stariji od 20 godina.

                                                           

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina.

 

2. Stipendije  prema socijalnom  kriteriju

 

A) UČENICI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće (osnovice osobnog odbitka) prema propisima Republike Hrvatske (4.250,00 kn po članu obitelji mjesečno).

 

B) STUDENTI

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)
 • da su redoviti studenti
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ECTS bodova po akademskoj godini
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće (osnovice osobnog odbitka) prema propisima Republike Hrvatske (4.250,00 kn po članu obitelji mjesečno).

 

Učenik/ca ili student/ica može podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a može ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

 

II.

 

Za školsku/akademsku godinu 2022./2023. dodijelit će se:

 

1.UČENICIMA – najviše 45 stipendija, od čega:

 

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera.

 

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega za deficitarna zanimanja: alatničar, armirač, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, CNC operater, cvjećar, dimnjačar, elektroinstalater, elektroničar – mehaničar, elektromeheničar, elektromonter, fasader, fotograf, frizer, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, kemijski čistač, keramičar, keramičar-oblagač, klesar, klobučar, konobar, kozmetičar, krojač, krovopokrivač, krovopokrivač i izolater, krznar, kuhar, limar, mesar, monter suhe gradnje, obućar, pediker, pekar, pismoslikar,  plinoinstalater, podopolagač, precizni mehaničar, prodavač, puškar, slastičar, ličilac-soboslikar, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, rukovoditelj građevinske mehanizacije, urar, vodoinstalater, vozač motornog vozila, vozač cestovnih motornih vozila C, D i E kategorije, zidar, zlatar, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, dentalni asistent, zdravstveno-laboratorijski tehničar, primalja-asistentica  do 10 učeničkih stipendija.

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. STUDENTIMA -  najviše 30 stipendija, od čega:

 

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 15 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 15 stipendija.

 

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2022. godine.

 

Mjesečni iznos stipendije:

 • za učenike – 600,00 kn (79,63 EUR)*
 • za studente – 1.200,00 kn (159,27 EUR)*

 

III.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

 

1.Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • kriterij izvrsnosti.

 

2. Stipendija  prema socijalnom kriteriju za učenike i studente:

 • uspjeh u školovanju
 • socijalni status obitelji.

 

Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale, izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđen prema ostalim kriterijima.

 

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja u skladu s člankom 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

 

Socijalni status kandidata boduje se u skladu s člankom 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/10, 26/11 i 34/20).

 

Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

 

Potpunom prijavom smatrat će se prijava dostavljena u roku koja sadrži:

 

 1. Popunjeni i potpisan Obrazac prijave  - dostupan je na stranicama Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/
 2. Obveznu dokumentaciju
  1. Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike – članove domaćinstva, njihov status, i dr.)
  2. Potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u razred/semestar, u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.
  3. Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima prethodne dvije godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova
  4. Rodni list
  5. Osobnu iskaznicu (u slučaju neposjedovanja osobne iskaznice potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu)
  6. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena kod javnog bilježnika – prilažu je  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  7. Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl.) za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2022. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZ-a kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)  - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  8. Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (npr. Rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku zajamčene minimalne naknade, sudska rješenja o razvodu, izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, smrtni listovi za roditelja – staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr.) – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju
  9. Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti i obrazovanja, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji,  dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu – prilažu ih  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti
  10. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerenu kod javnog bilježnika
  11. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerenu kod javnog bilježnika. 

       

 

NAPOMENE:

 

Prijava i dokumentacija kandidata predaje se  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Kandidati mogu dostaviti preslike dokumenata, međutim ukoliko nadležan referent procijeni da je preslika dokumenta nejasna, isti može zatražiti original dokumenta na uvid.

 

Izuzetak od gore navedenog su Izjave pod točkom 2.6., 2.7., 2.8., 2.10. i 2.11. koje se izjavljuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika i mogu biti predane isključivo u originalnom obliku.

 

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene su pod točkom 2.6., 2.7., 2.8,  2.10. i 2.11. mogu biti  izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

 

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.

 

IV.

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, gradova i općina na području Zagrebačke županije i na Internet stranicama Zagrebačke županije u roku od 45 dana od dana isteka roka podnošenje prijava za dodjelu stipendija.

 

U roku 8 dana od objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni  prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

 

Župan će donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.

 

Nakon isteka rokova iz prethodnih stavaka, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija. Konačna lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. Svi dobitnici stipendije Zagrebačke županije bit će obaviješteni o dobitku iste pismenim putem.

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u Večernjem listu.

 

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Zagrebačke županije  dostavljaju se osobno u pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu Zagrebačke županije, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije”

 

Za detaljne upute kandidati se mogu telefonski obratiti Upravnom odjelu za  odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije na broj  01/6052-849 radnim danom  od 8,00 do 15,00 sati.

 

Sve informacije, upute i obrasce možete pronaći na  http://www.zagrebacka-zupanija.hr

 

* Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn