Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2024. godini, Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 29.12.2023. godine raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

od interesa za Općinu Kloštar Ivanić

u 2024. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava pružatelja medijskih usluga za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godine.

Zakonom o elektroničkim medijima ("Narodne novine”, boj 111/21; u daljnjem tekstu: Zakon) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se informativne, kulturne, umjetničke, stručne, znanstvene i druge objave od interesa za Općinu Kloštar Ivanić i njene stanovnike, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

Svrha dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kloštar Ivanić.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo podnošenja prijava imaju elektronički mediji koji:

 • su registrirani sukladno zakonu;
 • imaju sjedište na području Zagrebačke županije;
 • imaju koncesiju na području Zagrebačke županije ili za područje gradova ili općina na području Zagrebačke županije;
 • su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije: 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM); 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM); 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine;
 • redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Općine.

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Zagrebačke županije;
 • su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
 • imaju dugovanja prema proračunu Republike Hrvatske ili proračunu Općine Kloštar Ivanić.

 

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, autorski pristup u osmišljavanju

programskog sadržaja

0-10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja - praćenje događaja na području Općine Kloštar Ivanić

0-10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom, radijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0-10

4.

Doseg objava pojedinog medija 

0-10

5.

Obrada što više ostalih tema od interesa za lokalnu zajednicu

0-10

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Općine (1 bod)
 • poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine s područja Općine (1 bod)
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine (1 bod)
 • razvoj znanosti, odgoja i obrazovanja na području Općine (1 bod)
 • razvoj umjetnosti i sporta na području Općine (1 bod)
 • promicanje ravnopravnosti spolova na području Općine (1 bod)
 • poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti na području Općine (1 bod)
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine (1 bod)
 • poticanje socijalne uključenosti, osobito populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, nacionalnih manjina (1 bod)
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja na području Općine (1 bod).

Pravo na dodjelu financijskih sredstava temeljem ovog Javnog poziva mogu ostvariti pružatelji elektroničkih publikacija čiji programski sadržaji budu ocijenjeni s minimalno 30 od maksimalno mogućih 60 bodova.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje,

4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,

5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

ili osobno u pisarnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ”.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore navedenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE 

       UGOVORA                   

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva, koje imenuje načelnik, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić.

O prigovoru odlučuje načelnik Općine Kloštar Ivanić u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Općinom Kloštar Ivanić ugovor o dodjeli sredstava kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Kloštar Ivanić.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Kloštar Ivanić https://www.klostar-ivanic.hr/ .

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: [email protected] .

 

OBRASCI  .zip

Rok za podnošenje prijava je 08.01.2024. g.

ODLUKA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA .PDF