Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 05.09.2023. godine (UTORAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća.

D n e v n i  r e d :

1.   Aktualni sat

2.   Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti općinskog vijećnika Krešimira Bunjevac,

 Izvjestitelj: Mandatna komisija

3.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

4.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

5.   Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2022. godinu i  donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktor g. Siniša Halaš

6.   Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

7.   Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2022. godinu i donošenje Zaključka,

      Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

8.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić,

Predlagatelj: Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje:

  1. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

predlagatelj: općinski načelnik

  1. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu,

                 predlagatelj: općinski načelnik

  1. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           d) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2023. g.,

               predlagatelj: općinski načelnik

           e) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi u 2023. g.,

         predlagatelj: općinski načelnik

     f)  II. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g.,   

          predlagatelj: općinski načelnik

10.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći djeci školske dobi u  2023. godini,

  predlagatelj: općinski načelnik

11.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić,

 predlagatelj: Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

12.  Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,

predlagatelj: Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

13.  Razno

                                                                               

   Javnost rada Općinskog vijeća:

 

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.