Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 06.05.2024. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

1. Aktualni sat

 

2. Rasprava o Izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje srpanj –

    prosinac 2023. godine i donošenje Zaključka,

    izvjestitelj: općinski načelnik

3. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

     a) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine

         Kloštar Ivanić za 2023. g.,

    b) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    c) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2023.

        g.,

    d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023.

        g.,

    e) Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2023. g.,

    f) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2023. g. i

    g) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2023. g.

    h) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa prodaje, prodaje izravnom

        pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  

        poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2023. godinu,

    i) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

    izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,

    j) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,

        izvjestitelj: općinski načelnik

4. Rasprava o prijedlogu i donošenje:

    a) I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar

        Ivanić za 2024. g.,

    b) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine

        Kloštar Ivanić u 2024. g.,

    c) I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2024. godini,

     d) I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u

        2024. godini,

     e) I. Izmjena i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu i

         projekcije za 2025. i 2026. g., 

     f) I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za

        2024. godinu,

        predlagatelj: općinski načelnik

5.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma

      o sufinanciranju nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu

      medicinu Zagrebačke županije Ispostava Ivanić-Grad,

      predlagatelj: općinski načelnik

6.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar

      Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.,

      predlagatelj: općinski načelnik

7.   Rasprava o prijedlogu izmjena Odluke o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

      Vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

8.   Rasprava o prijedlogu i donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine

      Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

9.   Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima,

      načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik   

10. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje dodatka/izmjene Ugovora

      između Gradske knjižnice Ivanić-Grad i Općine Kloštar Ivanić,

      predlagatelj: općinski načelnik

11. Rasprava o prijedlogu Odluke o donošenju Plana razvoja Općine Kloštar Ivanić za

      razdoblje od 2023. do 2030. godine,

      predlagatelj: općinski načelnik

12. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih kandidatura i donošenje Odluke o izboru članova

      Savjeta mladih,

      izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanje,

13. Razno

                                                                                

   Javnost rada Općinskog vijeća:

 

Temeljem članka 153. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 32/21) sjednice Općinskog vijeća su javne.

 

Građani, kao i predstavnici udruga građana, mjesnih odbora, medija, političkih stranaka te druge osobe mogu pratiti rad Općinskog vijeća osobnim prisustvovanjem sjednici, pod uvjetima propisanim ovim Poslovnikom i ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).


Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća.