Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13  – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, br. 32/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. donijelo je Odluku o korištenju prostorije u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u svrhu „Spomen sobe hrvatskim braniteljima“.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Ivaplin d.o.o.za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad.

.pdf

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14 – Odluka USRH, 96/16 i 70/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Klošar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi.

.pdf

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

.pdf

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 41. stavak 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17), Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013), na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/18-03/325, URBROJ: 507-04/06-19-4 od 04. siječnja 2019. godine i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku  o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista boljih – NLB.

.pdf

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-01/18-13, Kloštar Ivanić, 18.04.2018.god.), Općinski vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o  osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 14 od 52