Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

.pdf