Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13  – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, br. 32/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. donijelo je Odluku o korištenju prostorije u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u svrhu „Spomen sobe hrvatskim braniteljima“.

.pdf