Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

Odluka .pdf

Izvješće .pdf