Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g. 

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 04/18), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini.

.pdf

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima.

.pdf

Na temelju članka 41. stavak 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17), Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013), na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/18-03/509, URBROJ: 507-04/06-18-1 od 23. studenog 2018. godine i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista boljih – NLB.

.pdf

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar dana na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program javnih potreba u kulturi u 2019.g.

.pdf

Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.                                                

.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 158/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine.

.pdf

Stranica 17 od 52