Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf

.doc

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava gradskom društvu Crvenog Križa Ivanić Grad.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je analizu sustava civilne  zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

.pdf

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

.pdf

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2018.g. 

.pdf                                      

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g. 

.pdf

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),   Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je II. izmjene o dopune Odluke o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2018.g. i projekcije za razdoblje 2019.-2020.g.

.pdf

Stranica 16 od 52