Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić.

.pdf