Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18. i 115/18.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10.), članka 11. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je ODLUKU O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),  članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), te članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o Izvješću Mandatne komisije.

.pdf

Temeljem članka 76.  st. 7  Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 1.  i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15  i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na osnovi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g.

.pdf

Plan djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda  za 2019. godinu.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17.sjednici održanoj, dana 23. svibnja 2019.godine, donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. 07. 2018. – 31. 12. 2018.g.

.pdf

Stranica 12 od 52