Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o izmjeni o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i članka 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13. i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke Županije broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

.pdf

Temeljem članka 21.  stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), a uz prethodnu suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić izdanu od  Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-02/18-07/16, URBROJ:238/1-18-02/4-18-2, od 10. srpnja 2018. godine) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je  Odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod PBZ d.d.

.pdf

 Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“.

.pdf

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju čl. 9. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je  Odluku o ustrojavanju dvije nove odgojne skupine pri Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 8 od 41