IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU.

.pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE. .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) i članka 131. Poslovnika Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) , Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak  o Prijedlogu Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić članu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranog s liste grupe birača - Jozi Vuković.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

.pdf

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini («Narodne novine», broj 3/2020) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2020. godini.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ.

.pdf

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini («Narodne novine», broj 3/2020) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara.

.pdf

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini („Narodne Novine“ broj 3/20), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU KLOŠTAR IVANIĆ U 2020. GODINI.

.pdf

Stranica 5 od 52