Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-2, od 05.11.2018.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-3, od 05.11.2018.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Zaključak  o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je I. izmjene Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2020. godina.

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12..2018. donijelo je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj  4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Program poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 98. stavka 1.  i članka 129. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine broj 68/18“) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2019.g.

.pdf

Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf

.doc

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava gradskom društvu Crvenog Križa Ivanić Grad.

.pdf

Stranica 4 od 41