Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/2010) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

.pdf

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020 g. (Narodne novine 3/2020 )  i članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke Županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi PLAN KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA.

.pdf

Na temelju članka 16. i 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15118/18) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (Narodne novine 3/2020 )   i članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine.

.pdf

Na temelju članka 9. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama - kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje.

.pdf

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj  92/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na svojoj 22. sjednici, održanoj 12.03.2020.godine, donosi IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2019. GODINU.

.pdf

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kloštar Ivanić („Službene novine Općine Kloštar Ivanić“, broj 8/2011), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije za 2020. godinu (KLASA: 021-04/19-01/08, URBROJ: 238/1-01-19-76, od dana 11. prosinca 2019. godine) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2020.godinu.

.pdf

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( Narodne novine broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj  dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu.

Odluka .pdf

Izvješće .pdf

Stranica 6 od 52