Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini («Narodne novine», broj 3/2020) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2020. godini.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ.

.pdf

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini («Narodne novine», broj 3/2020) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara.

.pdf

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini („Narodne Novine“ broj 3/20), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINU KLOŠTAR IVANIĆ U 2020. GODINI.

.pdf

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/2010) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

.pdf

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020 g. (Narodne novine 3/2020 )  i članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke Županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi PLAN KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU PROTUPOŽARNIH PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA.

.pdf

Na temelju članka 16. i 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15118/18) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (Narodne novine 3/2020 )   i članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Kloštar Ivanić u protupožarnoj sezoni u 2020. godini.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2019. – 2025. godine.

Odluka .pdf

Strategija .pdf

Na temelju članka 9. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama - kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje.

.pdf

Stranica 6 od 52