Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Klošar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi.

.pdf

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

.pdf

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 41. stavak 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17), Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013), na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/18-03/325, URBROJ: 507-04/06-19-4 od 04. siječnja 2019. godine i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku  o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za političku stranku Nezavisna lista boljih – NLB.

.pdf

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 238/14-01/18-13, Kloštar Ivanić, 18.04.2018.god.), Općinski vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o  osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 17. st.1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18),  čl.47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 47/17) Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 16/18),   članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 810-09/18-05/19, URBROJ: 511-543-21-01-19-4, od 21. siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je  Odluku o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 04/18) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 36/18), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-2, od 05.11.2018.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-02/18-01/01, URBROJ: 238/14-02-18-3, od 05.11.2018.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Zaključak  o izvješću o radu Knjižnice Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je I. izmjene Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2020. godina.

.pdf

Stranica 6 od 43