Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“, broj 92/10), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kloštar Ivanić („Službene novine Općine Kloštar Ivanić“, broj 8/2011), Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije za 2020. godinu (KLASA: 021-04/19-01/08, URBROJ: 238/1-01-19-76, od dana 11. prosinca 2019. godine) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Ivanić za 2020.godinu.

.pdf

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( Narodne novine broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj  dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu.

Odluka .pdf

Izvješće .pdf

Temeljem članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015 i 40/2019), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012 i 152/2014), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017 i 98/2019) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22 sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donijelo je odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) razmatrajući prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kloštar Ivanić, temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/750, Urbroj: 525-07/1804-18-2 od 17. rujna 2018. godine i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – javnog uvida u vremenu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019.godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. donijelo je  izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.

.pdf

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić. .pdf

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g. .pdf

Stranica 7 od 52