Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

.pdf

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17) i članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Pravilnik  o stipendiranju  učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018.godine donijelo je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g. za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/2010) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

.pdf

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

.pdf

Stranica 7 od 41