Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

.pdf

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 1295, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17) i članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Pravilnik  o stipendiranju  učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018.godine donijelo je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g. za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/2010) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

.pdf

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« br. 28/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić za projekt „Izgradnja ograde groblja Kloštar Ivanić“.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o izmjeni o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 1. i članka 30. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13. i 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17.) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke Županije broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

.pdf

Stranica 10 od 43