Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 5. sjednici dana 12.12.2017. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2018.g. 

.pdf

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 1. i članka 117. stavka 1. i 5.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 157/13 , 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine usvojilo je Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf                               

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije, broj 21/14), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2017./2018. (KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-01, od 07.10.2017.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-01/17-01/01, URBROJ: 238/14-02-17-02, od 07.10.2017.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.

.pdf

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) , Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2020. godina.

.pdf

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program javnih potreba u kulturi u 2018.g.

.pdf                                                 

Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 94/13 i 85/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12  i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2018. godini.

.pdf

Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj  dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf                

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Stranica 10 od 39