Temeljem članka 76.  st. 7  Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.

.pdf

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana  18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017.g.

.pdf                            

Temeljem članka 1.  i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj  dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.

.pdf

Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.                       

.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu.

.pdf

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „održavanje javnih i javnih zelenih površina“ po Odluci Općinskog načelnika od 23.03.2018. godine, te članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA »  na temelju ugovora.

.pdf

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.

.pdf

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15),  članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 6. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj  dana 18.04.2018. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.                                                          

.pdf

Stranica 10 od 41