Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja  nogometnim stadionima i igralištima.

.pdf

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( Narodne novine broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je izmjenu i dopunu Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2018. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

.pdf

Na temelju 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka US) i članka 27. Statuta  Općine  Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  županije“ broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o komunalnom redu.

.pdf

Temeljem članka 34. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst), te članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.  04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

.pdf

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

.pdf

Stranica 10 od 52