Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj  dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf                

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 14. stavka 1. alineje 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik Zagrebačke županije“ br. 40/15.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava gradskom društvu Crvenog križa Ivanić Grad.

.pdf

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 17. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 101/17.), te čl. 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Odluku o izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. donijelo je Odluku  o III. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga  Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 7. st. 1. t. 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je III. izmjene i dopune programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60701 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana  12.12.2017. godine donijelo je Odluku o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić (PROJEKT NEWLIGHT).

https://www.klostar-ivanic.hr/images/files/2017/Odluka_o_pokretanju_projekta_rekonstrukcije_modernizacije_i_upravljanja____.pdf.pdf

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 19. stavka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/15) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine, donijelo je Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

.pdf

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11, 144/12 i 147/14), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici dana 12.12.2017. godine donijelo je IV. izmjene i dopune programa Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.                                     

.pdf

Stranica 10 od 38