Na temelju 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18. i 110/18.-Odluka US) i članka 27. Statuta  Općine  Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  županije“ broj 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o komunalnom redu.

.pdf

Temeljem članka 34. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst), te članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.  04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

.pdf

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana odbora za branitelje.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana komisije za pritužbe i žalbe.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju člana Fonda za poljoprivredu.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) na prijedlog  Komisije za izbor i imenovanja Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o razrješenju i imenovanju članova odbora za financije i proračun.

.pdf

Stranica 10 od 51