Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 6. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 23.svibnja 2019.g.donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić u 2019.

.pdf

Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o odabiru idejnog rješenja grba i zastave Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18), članka 41. stavka 1. i 2., članka 45. stavka 6. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18), članka 41. stavka 1. i 2., članka 45. stavka 6. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak  o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

Odluka .pdf

Izvješće .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13  – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, br. 32/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. donijelo je Odluku o korištenju prostorije u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u svrhu „Spomen sobe hrvatskim braniteljima“.

.pdf

Stranica 13 od 52