Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18), članka 41. stavka 1. i 2., članka 45. stavka 6. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18), članka 41. stavka 1. i 2., članka 45. stavka 6. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“, broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 90. stavka 1., članka 118. stavka 1. i članka 119. stavka 1.  Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/16 i 67/18) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Zaključak  o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici.

.pdf

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu.

Odluka .pdf

Izvješće .pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13  – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, br. 32/15) i  članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. donijelo je Odluku o korištenju prostorije u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u svrhu „Spomen sobe hrvatskim braniteljima“.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Ivaplin d.o.o.za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad.

.pdf

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14 – Odluka USRH, 96/16 i 70/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Stranica 13 od 51